زنان متولد دهۀ شصت و نقش آنها در آینده؛ مطالعه‌ای کیفی در بلوک‌های سازندة تصاویر آینده (مورد مطالعه: استادان زن شهر اصفهان)

زهرا حیدری دارانی؛ زهرا مجیدی‌فر؛ احد رضایان

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 561-584

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.328570.1659

چکیده
  چکیدهتحقق هر آینده مطلوبی در ایران، در گرو مشارکت زنان به‌مثابۀ نیمی از کنش‌گران این آینده است. بررسی میزان احساس تعلق خاطر زنان به آینده و تلاش برای افزایش این احساس، گامی در جهت تقویت امید اجتماعی در جامعه است. آینده‌پژوهی دانش شناخت و ساخت چنین آینده‌ای است. یکی از رویکردهای آینده‌پژوهانه استخراج و تحلیل تصاویر آینده است. این ...  بیشتر