الهیات
زن و زنانگی در انجیل توماس

مهران رهبری؛ شهرام پازوکی؛ ابوالفضل محمودی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 141-159

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.345876.1812

چکیده
  جایگاه زن و نقش آن در عرصۀ اجتماعی و تأثیرگذاری عواملی مانند فرهنگ و دین بر آن همواره مدنظر محققان حوزۀ زنان بوده است. در این تحقیق، جایگاه زن و زنانگی در انجیل توماس را بررسی کردیم؛ انجیلی که نوشته‌ای غیررسمی و یکی از متون یافت‌شده در کتابخانۀ نجع حمادی است و با وجود حجم کم آن از بدو کشف‌شدن همواره مورد توجه پژوهشگران حوزۀ صدر مسیحیت ...  بیشتر