جامعه شناسی
زنان و مصرف موسیقی رپ ناسزاگو (پژوهشی کیفی درباره دلالت های معنایی دختران شهر تهران)

فاطمه یمینی؛ طلیعه خادمیان؛ حسین دهقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.361010.1929

چکیده
  ناسزاگویی به عنوان بارزترین ویژگی موسیقی عامه پسند رپ، شاخص‌های زبانی اجتماعی را در ادبیات افراد جامعه تغییر می‌دهد. هدف این پژوهش کشف و بررسی دلالت های ذهنی و معنایی دختران هوادار تتلو از گوش دادن به آهنگ های ناسزاگوی اوست که با روش کیفی و تکنیک نظریه‌ی زمینه‌ای و استفاده از مصاحبه‌ های عمیق نیمه ساخت یافته با تعداد25 نفر از تتلیتی ...  بیشتر