مطالعۀ رابطۀ مصرف موسیقی با احساس آنومی بر‌حسب جنسیت

حلیمه عنایت؛ مهدی کاوه

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 487-506

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.50241

چکیده
  آنومی یکی از مفاهیم مصطلح در جامعه‏شناسی است. به همان اندازه که می‏توان احساس آنومی را با آنومی در ارتباط دانست، به همان اندازه نیز می‏توان آن‌ها را دور از هم تصور کرد، زیرا ممکن است جامعه‏ای آنومیک نباشد اما اعضای آن احساس آنومی کنند، و برعکس. هدف این مقاله، بدون توجه به وجود یا نبود آنومی در ایران، مطالعۀ شدت احساس آنومی بین ...  بیشتر