نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و علوم ‏اجتماعی، بخش جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد دانشکدۀ اقتصاد و علوم ‏اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

آنومی یکی از مفاهیم مصطلح در جامعه‏شناسی است. به همان اندازه که می‏توان احساس آنومی را با آنومی در ارتباط دانست، به همان اندازه نیز می‏توان آن‌ها را دور از هم تصور کرد، زیرا ممکن است جامعه‏ای آنومیک نباشد اما اعضای آن احساس آنومی کنند، و برعکس. هدف این مقاله، بدون توجه به وجود یا نبود آنومی در ایران، مطالعۀ شدت احساس آنومی بین دانشجویان دختر و پسر و رابطۀ مصرف موسیقی با آن است. در این زمینه، از نظریۀ برجسته‏سازی رسانه‏ای استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه است. جامعۀ آماری نیز شامل همۀ دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شیراز است. از این تعداد، 380 نفر با استفاده از جدول لین برای نمونه انتخاب و با توجه به هدف تحقیق پاسخگویان به دو گروه دختر و پسر تقسیم شدند. در‌نهایت، پاسخگویان با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای سنجش روایی و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی گویه‏ها استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مصرف ‏موسیقی و احساس‏ آنومی بین دانشجویان بر‌حسب جنسیت رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین معنا که هرچه مصرف موسیقی بیشتر باشد، احساس آنومی هم بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between music consumption and feeling of anomy in the terms of the gender

نویسندگان [English]

  • Halimeh Enayat 1
  • Mehdi Kaveh 2

1 Associate Prof, School of Economy, Management and Social Science, Departments of Sociology, Shiraz University

2 Master Science, School of Economy, Management and Social Science, Departments of Sociology, Shiraz University

چکیده [English]

Anomy is the one of the concepts common in the sociology. That can be felt equally the anomy to anomy in connection with that, as far apart as they can be imagined. The members of the felt anomy are not anomic society and vice versa. The purpose of this article, regardless of the presence or absence anomy, Iran anomy study among sons and daughters students and the role of emotion in the music consumption is increasing or decreasing. In this context, the theories of the Pierre Bourdieu about the art and the anomy Merton’s theory has been used. We searched for survey method and the the questionnaire data have been used. The population of all students studying at the University of Shiraz is the number of 18452 persons. 380 persons were selected by using the table as Lin and according to the survey respondents were divided into two groups of sons and daughters and end up using simple random sampling is to select respondents. The nominal credit for the validity and reliability of the items were used to assess its Cronbach’s alpha coefficient. The results show that the consumption of music and feel there are not significant relationship anomy among students based on gender. But this is a meaningful relationship without counting the gender. This means that as more music is consumed, more felt anomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomy
  • anomy's feel
  • Consumption
  • music consumption