هنر
مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 359-384

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.235179.890

چکیده
  «مخالف‏پوشی»‌‌ـ به معنای پوشیدن لباس مردانه از سوی زنان، یا لباس زنانه از سوی مردان‌ـ از سال‏های ابتدایی اختراع سینما وارد روایت‏های سینمایی شد و همچنان نیز ادامه دارد. بر‌اساس آنچه تاکنون در مخالف‌پوشی مشاهده شده است، این کار با هدف دستیابی به امتیازات جنسیت دیگر و خدمت به پیشبرد درام، طبق خواست فرد مخالف‌پوش، انجام ...  بیشتر