تحلیل گفتمان انتقادی در رمان نگران نباش مهسا محب علی از منظر جنسیت

منصوره شهریاری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 371-396

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.344665.1800

چکیده
  ادبیات بازآفرینی هنرمندانه سویة پنهان واقعیت‌های جامعه است. زوایای مخفی جامعه معمولاً در روایات رسمی، کتب تاریخی و فرهنگی و‌... مورد غفلت واقع می‌شوند یا مجال بروز و ظهور نمی‌یابند؛ در‌حالی‌که در ادبیات، به‌خصوص ادبیات داستانی، بستری مناسب برای بیان این موضوعات فراهم است و زنان سهمی از این‌گونه روایات بر‌عهده دارند، زیرا در ...  بیشتر