شکل و ساختار تمثیلات پروین اعتصامی

فائزه عرب یوسف آبادی؛ منیره فرضی شوب؛ محمد نعیم محمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35103

چکیده
  فرم یا صورت به این دلیل که شیوة بیان درمجموع به اثر ادبی ساختار و شکل می بخشد و در صورت، تجلیمی یابد عاملی مهم در ماندگاری اثر است. در این مقاله، با تکیه بر نگرش سیستمی، به تبیین و بررسی عوامل وعناصر مؤثر در انسجام و یک پارچگی و فرم و شکل تمثیلات و مناظرات دیوان پروین اعتصامی پرداخته شده و ایننتایج حاصل آمده است:1. در مناظرات پروین اعتصامی، ...  بیشتر