نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی

حسین بستان (نجفی)

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30350

چکیده
  هدف این مقاله آن است که تأثیر روحیة خداترسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معنویت دینی را در اصلاح جامعه به‌ویژه مناسبات جنسی و جنسیتی در خانواده و اجتماع نشان دهد و از این رهگذر، به ارائة راهکارهایی در جهت تقویت و گسترش این روحیه در سطح خانواده و اجتماع به‌منظور کاهش مشکلات و آسیب‌های مربوط به روابط زن و مرد بپردازد. از نظر ...  بیشتر