تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 239-260

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35128

چکیده
  قصه ها منابع مهمی هستند که در بسیاری از فرهنگ ها به وسیلة زنان نقل می شوند و در آ نها از وضع یت زنانطبقة فرادست و فرودست جامعه سخن می رود؛ بنابراین، بررسی آن ها می تواند نقش مهم ی در شناخت زو ایایمختلف زندگی زنان داشته باشد. هدف از این نوشتار، بررسی وضعیت زن در فرهنگ بختیاری بر اساس سی قص ةمکتوب است. فرهنگ بختیاری، فرهنگی مردسالار ...  بیشتر