نویسندگان

چکیده

این مقاله بر آن است که نقش گرایش های جنسیتی در انتخاب واژگان خطاب در داستان های ایرانی را بررسی کند. بعضی از واژگان خطاب از روی ماهیت خود عملکرد جنسیتی دارند. و ویژه ی زنان یا مردان می باشند. اما همان طور که بررسی شده است گوناگونی انتخاب بعضی از صورت های خطاب یا خطاب های ارجاعی، کم و بیش ناشی از موقعیت اجتماعی و ارزش های اجتماعی شخصیت های مطرح در این داستان های مورد نظر می باشد. برای مثال شخصیت های مرد در هنگام برخورد با شخصیت های زن بیشتر از ضمیر «تو» و اسم کوچک استفاده می کنند. اما شخصیت های زن، مخاطب مذکر خود را با شکلی مؤدبانه تر و با استفاده از نام خانوادگی، همراه با عنوان یا ضمیر شما عنوان می کنند. در این مقاله تلاش شده است که عمل کرد اجتماعی و کاربردی واژگان خطاب مانند اسم کوچک، نام خانوادگی یا اسم فامیل، ضمایر خطاب، عنوان های ویژه و واژگان های خویشاوندی و ... با توجه به جنسیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی در انتخاب واژگان خطاب مربوط به جنسیت شخصیت های داستانی می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Gender Bias in the Choice of Address terms in Some Iranian Contemporary Stories

نویسندگان [English]

  • Jahangir Safari
  • Masoud i Rahimi Domakan
  • Ebrahim Zaheri

چکیده [English]

This article aims to explore the role of the gender bias in the choice of address terms in some Iranian contemporary stories. Some address terms due to their gender distinctive functions refer either to men or women; however, as it has been observed the variability in the choice of some address forms or references are more or less due to the social status and values of the interactants in the target stories. For example, male characters would address their counter parts with their first names and the pronoun /tou/, but the female characters would address their counter part more politely with their last names with the title or the pronoun /shoma/. This article thus tends to consider the socio-pragmatic functions of address terms such as the first name, the last name, the address pronouns, the special titles, and the kinship terms. The findings indicate that the major factor affecting the choice of the address terms is based on the gender bias of the interactants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Address Terms
  • language and Iranian contemporary stories gender