لالایی‌ها، رسانه‌ای زنانه یا ملودی خواب‌آور کودکانه؟ (تحلیلی جامعه‌شناختی از لالایی‌های منطقه لامرد فارس)

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه‌شیراز

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی فارس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش‌ حاضر تحلیل مضامین لالایی‌های منطق? لامرد فارس از دیدگاه جامعه‌شناسی و ترسیم وضعیت زنان در خانواده و کشف کارکردهای لالایی در منطق? مذکور می‌باشد. این پژوهش به شیوه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است. یافته‌های پژوهش در دو بخش عرضه گردیده است. در بخش نخست به مفاهیم مرتبط با ساختار خانواده و کارکرد لالایی‌ها در روابط زن و شوهر و در بخش دوم به کارکرد لالایی‌ها در روابط مادر و کودک پرداخته شده است. نتایج مطالعه، وضعیت زنان در جامع? مردسالار و سنتی را به تصویر می‌کشد و مدعی است که لالایی‌ها در چنین شرایطی کارکردهای پنهانی برای زنان داشته‌ است. اول، فضای اعتراض برای زنان ایجاد نموده است؛ دوم، شرایطی برای گفت‌و‌شنود و بیان خواسته‌ها و به ‌عبارت بهتر تسهیل روابط، مهیا ساخته است؛ سوم، فضایی برای تخلیه فشار ساختاری و روانی موجود فراهم آورده است. لذا باتوجه به نوع کارکردهای لالایی‌ها برای زنان، در مجموع می‌توان لالایی‌ها را به مثابه رسانه‌ای زنانه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lullabies, Female Mediua or Infantine Hypnologic Melody Sociological Analysis of Lamerd's Lullabies in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Halime Enayat 1
  • maryam hoseini 2
  • Javad Askari chavordi 3
چکیده [English]

The aim of this research is analyze the content of Lamerd's lullabies in Fars Province with sociological approach and to illustrate women's situation in family and the function of these lullabies in the mentioned region. The method of this study is qualitative content analysis of lullabies with inductive approach. The results of the research were considered in two sections: 1) the concepts related to family structure and functions of lullabies in relationship between couples. 2) Functions of lullabies in relationship between mother and her baby. The findings show the women's situation in traditional and male-dominated society and claim that in such circumstances lullabies had hidden functions for women: 1) they construct protest space for women 2) they prepare conditions for dialogue and explanation of desire and in better words facilitate establishing relationship for women. 3) Prepare space to get rid of psychological and structural stress. Therefore Considering the functions of lullabies for women, women's lullabies can be considered as media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babies
  • family
  • Fars
  • Lamerd
  • Lullaby
  • Medium
  • Women