توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

نویسندگان

1 مربی گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

چرخش توسعه در ده‌ی پایانی سد? 20 میلادی، محوریت آن را از حوز? اجتماعی به حوز? فرهنگی تغییر داد. امروزه توسع? فرهنگی، پیش‌شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می‌شوند که در وهل? نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی در بین 532 نفر از زنان استان قم می‌پردازد. نتایج نشان داد که میزان توسع? فرهنگی زنان استان قم از حد متوسط و نرمال پائین‌تر است. از طرفی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی زنان در این استان عبارتند از: پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نوگرایی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای الگویی و باورهای جنسیتی سنتی. در ضمن، دلالت نتایج بر آن است که ماهیت توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه می‌باشد تا میانه و نخبه‌گرایانه.

عنوان مقاله [English]

Women' Cultural Development (Study in Qom Province)

نویسندگان [English]

  • Karam Habibpour Gatabi 1
  • gholamreza ghafari 2
چکیده [English]

The shift in the axis of development in final decade of 20th century changed its centrality from social sphere to the cultural sphere. Nowadays, cultural development is a precondition to achieve other components of development and those countries that are able to achieve cultural development will be regarded successful at individual and societal levels. The present paper reviews the situation and factors of cultural development among 532 women in Qom province. Results showed that the extent of women's cultural development in Qom province is lower than average and normal. In addition, the most important factors affecting women's cultural development in this province are the following: 1) socio-economic status, 2) Modernism, 3) social capital, 4) pattern variables, and 5) traditional gender beliefs. Results imply that nature of women's cultural development in Qom province is more public rather than medium or elitist.