نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه، همواره در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حضوری فعال دارند. عرص? وقف به عنوان یکی از صحنه های حضور زنان، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در محدود? استان خراسان جنوبی انگیزه های گوناگونی برای وقف اموال در بین بانوان وجود دارد. در این منطقه همچون سایر نقاط کشور، زنان بخشی از اموال خود را در دوره های گوناگون صرف انجام امور خیریه نموده اند که این امر از یکسو نشان دهند? حس خیرخواهی و از سوی دیگر نشانگر موقعیت و استقلال مالی زنان می باشد. در دور? صفویه که مبدأ جدیدی در پدید? وقف در تاریخ ایران است و در دوره های پس از آن تا انقلاب اسلامی ایران، همواره وقف اموال و املاک توسط بانوان نیکوکار وجود داشته است. در پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی شکل گرفت، بررسی ها نشان داد بیشتر واقفین زن در محدوده پژوهش، در دور? قاجاریه و بیشترین کاربرد وقف اموال آنان بر تعزی? حضرت سیدالشهداء بوده است؛ البته روند رو به کاهش آن از دور? صفویه تا عصر حاضر مشهود بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and status of women in Vaghf institutions from Safavi until Contemporary Era (Case Study: Birjand, darmiyan, Sarbishe)

نویسندگان [English]

  • mofid shateri 1
  • Razieh Arezoumandan 2

چکیده [English]

Women, as half of the effectual population of Iranian society, have always been active in different aspects of life including social, economic, political and cultural ones. Entailment is one of their contributory areas of presence which has not been discussed much. In South Khorasan women entail some of their properties to charities symbolizing their benevolence and their status and economic independence. Since Safavieh era which was a new point in history in entailment in Iran until Islamic Revolution of Iran women have always been charitable. In this present research which is based on the documented studies, researches show that the most entailing women belong to Qajar Era and their entailments were mostly spent on Imam Hossein martyrdom rites with a descending trend unit the present day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural and Social Institutions
  • South Khorasan.
  • Women’s property entailment