نویسندگان

1 کارشناس ارشد تئاتر،

2 استادیار گروه کارگردانی،

چکیده

با آن که جایگاه زن در ادبیات نمایشی مقاومت، همواره از طرف پژوهشگران و نقادان این جریان تئاتر در کشور، مورد نقد واقع شده؛ اما تاکنون هیچ تغییری در رویکرد نویسندگان و یا سیاست‌گذاری مشخص صورت نگرفته است. گویی پژوهشگران و نویسندگان با وجود یافتن مشکل، در مرحله مقابله با آن و عوض کردن شرایط با سردرگمی مواجه شده‌اند. علت اصلی، ناآگاهی از ماهیت جریان مردسالاری است که قوانین بیان نشده و غیر قابل تغییر را به صورت الواح دست نیافتنی بر ادبیات نمایشی دیکته می کند.
این مقاله در پی کشف قوانین مردسالاری حاکم بر جریان و اثبات آن‌ها با هدف تبیین دقیق موضوع برای خروج از حصار تنیده شده موجود با تمرکز بر هفت اثر به نام‌های آواز پر جبرئیل (تشکری، 1384)، آن سوی رؤیاهای من (آریان فر، 1384)، میهمان سرزمین -خواب (یثربی، 1379)، زوخ (اشرف‌نژاد، 1367)، تکرار (خانیان،1384)، آذر (پوررضائیان، 1387)، اهل اقاقیا (تشکری، 1384) است. خروج از حالت نانوشتگی و بیان روشن قوانین مذکور، در نقض آن‌ها و عبور از وضعیت قبلی، نقش اساسی را ایفا می‌نماید. در این مقاله که در حیط? تحقیقات ساختارگرا قرار می گیرد با روش تطبیقی، از خلال بررسی تصویر زن در نمایشنامه های مقاومت، قوانین مردسالار و ضد زن آثار استخراج شده و موارد مشابه برای استدلال و اثبات به عنوان فاکت در ذیل هر قانون مرتب گردیده است. تدوین قوانین مردسالار حاکم بر جریان و همچنین ارائه روش‌های اصلی و کاربردی برای نقض این قوانین، از نتایج مقاله است. این پژوهش می تواند در بیان وضعیت کنونی زن در ادبیات نمایشی به صورت روشن و به دور از هرگونه کلی گویی نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structuralist explanation of Patriarchal rules Dominant on the Resistance dramatic literature

نویسندگان [English]

  • Seyed Maysam Motahari 1
  • Masoud Delkhah 2

چکیده [English]

Although the status of women in dramatic literature of resistance has always been criticized by critics and researchers of theatre in our Country, there has been no change in the authors’ approach or their policy making. It seems that despite diagnosing the problem researchers and writers feel uncertain in how to tackle the problem and change the conditions. The main reason is the lack of knowledge about the nature of patriarchy that imposes its unwritten and unchangeable rules on dramatic literature in the form of unattainable tablets.
This article seeks to find out the patriarchy rules governing the dramatic literature of resistance, and to prove them for detailed explanation of the subject with focusing on seven specified plays named: Gabriel’s Wings Song(Tashakkori,2005/A) Beyond My Dreams(Arian¬far,2005) The Guest of Sleep Land(Yasrebi,2000) Zookh(Ashrafnejhad,1988) Repeat(Khanian,2005) Azar (Pourrezaian,2008) From Acacia(Tashakkori, 2005). Getting out of the unwritten state and clearly expressing the stated rules play a major role in violating them and transition from the previous status.
In this structuralist research, through descriptive analysis method, beside the study of women’s image in the resistance plays, the patriarchal rules and similar cases were extracted for reasoning and were arranged under each rule as facts. This paper tries to collect the patriarchal rules governing dramatic literature of resistance and to express the main and applicable methods for violating these rules. This research can influence the expression of current women’s situation in dramatic literature clearly and away from any generalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dramatic literature of residence.
  • male domination
  • patriarchy
  • Status of women
  • Structuralism