نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

2 استادیار مطالعات فرهنگی

چکیده

اتومبیل یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فناوری مدرن و حاوی پیام‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که در پیوند با مفاهیمی چون جنسیت، قومیت، سن، طبقه و...، بسته به نیاز و انگیز? کاربران مورد بازخوانی‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که هدف این پژوهش، تحلیلی جنسیتی از استفاد? اتومبیل بین کاربران زن است، در ابتدا رابط? مفهومی جنسیت و اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بهره‌گیری از «نظریه‌ی مبنایی» و از طریق مصاحب? عمیق و نیمه ساختار‌مند با 15 نمون? زن دارای خودروی شخصی و تحلیل داده‌ها، دلایل و پیامدهای رانندگی زنان، با رویکردی توصیفی_ تفسیری بیان شده است. در نهایت نتیج? پژوهش بیانگر آنست که در کنش روزمر? رانندگی زنان، انگیزش‌هایی چون امنیت، کسب درآمد، ارتباطات و تمایلات مصرفی دخالت مستقیم دارد که تأثیراتی را در هویت فردی و اجتماعی آنان در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Women’s Experiences of Driving (A Qualitative Study of Reasons and Results of Women’s Driving)

نویسندگان [English]

  • tahereh hooshangi 1
  • mahmood shahabi 2

چکیده [English]

Cars are one of the most important symbols of modern technology which contain various social and cultural messages about concepts like gender, ethnicity, age, social class, etc. and are interpreted differently based on the needs and motivations of users. Since the main aim of this research is having a deep look at use of cars among female drivers, we will first take a look at the conceptual relationships between gender and cars. Then through the “grounded theory” methodology as well as through deep and semi-structured interviews with 15 women owning privet cars, data analysis will be performed and the reasons and results of women’s driving will be explained via a descriptive and interpretative approach.

The findings of this research show that in daily activities women’s motivations of driving include feeling secure, generating income, communication and consuming tendencies which directly affect women’s driving private cars, and will have impact on their Individual and social identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cars
  • Consequences of driving
  • Gender
  • Grounded theory