بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دورة متوسطه بر اساس جنسیت و پایة تحصیلی

نویسندگان

1 استادیار رشته روانشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی دورة کارشناسی، دانشگاه آزاد

چکیده

هدف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای هوش معنوی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر کرمان به تفکیک جنسیت و پایة تحصیلی بوده است. بدین منظور 537 دانش‌آموز دورة متوسطه از شهر کرمان (299 پسر و 238 دختر) به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند تا به پرسشنامة هوش معنوی 24 سؤالی SISRI (کینگ، 2008) که دارای چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی (CET)، تولید معنای شخصی (PMP)، آگاهی متعالی (ماورایی) (TA) و توسعة حالت هوشیاری CSE)) بود، پاسخ دهند. اعتبار و پایایی پرسشنامه به روش تنصیف و آلفای کرانباخ به ترتیب 79/0 و 87/0 به‌دست آمد. نتایج با توجه به مقادیر به‌دست آمده از آزمون t نشان داد که هوش معنوی دانش‌آموزان دورة متوسطة شرکت کننده در آزمون به تفکیک جنسیت، تفاوت معنی‌داری ندارد (05/0 p?). همچنین تفاوت میانگین‌ها در پایه‌های مختلف تحصیلی نیز علیرغم رشد صعودی نمرات در پایه‌های بالاتر تحصیلی، معنادار نبود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Spiritual Intelligence between High School Students According to their Genders and Grades

نویسندگان [English]

  • Farideh Hamidi 1
  • Hossein Sedaghat 2
چکیده [English]

Introduction: Spiritual intelligence is concerned with the inner life of mind and spirit and its relationship to being in the world. Spiritual intelligence implies a capacity for a deep understanding of existential questions and insight into multiple levels of consciousness. Spiritual intelligence also implies awareness of spirit as the ground of being or as the creative life force of evolution. Many models and definitions] have been proposed by researchers, theorists, and spiritual advocates. The models and definitions of spiritual intelligence identify specific propensities, qualities and capacities of human perceptions, intuitions and cognitions.
In this research, SI was defined as a set of adaptive mental capacities which are based on nonmaterial and transcendent aspects of reality, specifically those which are related to the nature of one’s existence, personal meaning, transcendence, and expanded states of consciousness. When applied, these processes are adaptive in their ability to facilitate unique means of problem-solving, abstract-reasoning, and coping. Purpose: The present research as a causal comparative study was compared the Spiritual Intelligence between high school students according to their genders and grades in Kerman city.
Method: Sample included 537 high school students contains 299 boys and 238 girls that were chosen by proportional stratified sampling. Research instruments was 24-item SISRI and four components concluded: Critical Existential Thinking, Personal Meaning Production. Transcendental Awareness. Conscious State Expansion, and Conscious State Expansion. Construct and criterion-related validity were supported, as well as split-half and test-retest reliability 0.79. , 0.86.
Results :Results showed there was no significant difference between SQ and it's component with gender, and student’s grades . (a=0.05)
Discussion:No significant differences were found considering gender and the respondents’ demographics that assert the integrative quality of spiritual Intelligence harmonizing human factors normally dichotomized. This finding is a reminder to those who wish to pursue spiritual growth to relate with the self and others as equal dignity. Each individual has as much right as the other to nurture his/her Spiritual Intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Grades
  • high school students
  • SISRI Components
  • Spiritual Intelligence( SQ)