بررسی جهان‌شناختی حجاب در ساختار اسماء‌الله از منظر آیات و روایات

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

بحث از مسائل بنیادی جنسیت و احکام مرتبط با آن می‌تواند عالمان دین‌پژوه را در یافتن درکی عمیق‌تر و تحلیلی صحیح‌تر از حقیقت آموزه‌های دینی یاری رساند. مسئلة حجاب در آموزه‌های اسلامی از ابعاد و اضلاع مختلفی کاویده شده است. در این نوشتار، حقیقت ملکوتی حجاب در ساختار اسمای الهی تحلیل شده است. روی‌آورد مقاله درون‌دینی و به لحاظ گونه‌شناسی تبیینی است. پس از بررسی اجمالی ساختار اسمای الهی و رابطة آن با حقیقت انسان، این حقیقت مکشوف گردید که حجاب به مثابة یکی از آیات الهی در قرآن، تجلّی اسمی از اسماء‌الله در عالم امکان بوده و در قوس نزول، معنای ملکوتی آن به شکل پوشش مورد نظر شرع مقدس ظهور کرده است. از قِبَل همین معنا معلوم می‌شود، زن مشرف به کمالی خاص در ظهور بعدی از ابعاد بی‌کران اسم‌الله "الباطن" شده است. پیامد همین رهیافت، مباحثی چون غیرت و حکمتِ حفظ حریم خانواده توسط مرد و پاسداشت غیرتمندانة آن در احکام الهی نیز معنایی عمیق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cosmological Study of Hijab in the Structure of Names of Allah from Verses of Holy Quran and Hadith Point of View

نویسندگان [English]

  • Reaza Firouzi 1
  • Fahimeh Farahmandpour 2
چکیده [English]

Discussing fundamental problems of sexuality and its related respects could help religious scholars to find out a deeper understanding and analysis of Islamic teachings. The problem of Hijab in the Islamic teachings is investigated concerning its various aspects. In this article, the celestial reality of Hijab in the structure of the Names of Allah is analyzed. The approach of this article is intra-religious. And its typology is explanatory. After a brief study of the structure of the Names of Allah and its relationship with the reality of human being, it is discovered that the subject of Hijab, as one of the verses of Holy Quran, is the manifestation of one Name among Allah’s Names in the corporeal world i.e., the aspect of the “Hidden” Name. Its celestial meaning, therefore, is manifested in the form of Hijab in the divine law of Islam. Based on this point of view, it is clear that woman has been honored to a special perfection in the manifestation of one aspect of the Hidden (Inward). By this approach, some religious matters such as a sense of honor and wisdom of preserving the sanctuary of family in the religious law preserve a very deep meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmology of Hijab
  • Divine vicegerency of human being
  • the Divine Names
  • The place of woman in the Quran.