نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه نقش مخاطب در تفسیر کالاها و محصولات فرهنگی، از جمله فیلم‏های سینمایی، بسیار اساسی است. از‌این‌رو، کشف شیوة معنادهی و خوانش مخاطبان می‌تواند ما را به جهان اجتماعی در پس این تفسیرها نزدیک کند. زنان از جمله مخاطبانی‌اند که با داشتن پیشینه‌ها و تجربه‌های فرهنگی و نسلی مختلف می‌توانند خوانش متفاوتی از فیلم‏ها داشته باشند. مقالة حاضر نیز، مبتنی بر پارادایم تفسیری، قصد دارد بدین سؤال پاسخ دهد که مخاطبان زن در دو نسل متفاوت به چه شیوه‌ای فیلم دو زن را معنا می‌کنند. روش‌شناسی به‌کار‌رفته در این پژوهش با رویکرد تفسیری و مبتنی بر روش مصاحبۀ گروهی بوده است. برای اجرای این کار، دو گروه از زنان در دو نسل 20ـ30 ساله و 45ـ55 ساله به شیوه‌ای هدفمند انتخاب شدند و با آنان در قالب دو گروه مجزا مصاحبه به عمل آمد. تحلیل تفسیری داده‌ها حکایت از خوانش متفاوت دو نسل زنان مطالعه‌شده دربارۀ ویژگی‌های شخصیتی و سرنوشت شخصیت‌های فیلم در سطح متنی و همچنین در باب مفاهیمی چون مردسالاری و همذات‌پنداری در سطح فرامتنی داشته‌ است.شباهت میان دو نسل مذکور نیز به معنادهی بر مبنای تقابل سنت و مدرنیته و فهم رخدادها بر اساس این دوگانه، مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A female generational reading of the Movie Two Women

نویسندگان [English]

  • Yaser Rastgar 1
  • Ehsan Aqababaee 2

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Hormozgan University, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the audience plays a key role in the interpretation of cultural products including movies. Thus, discovering how the audience make sense of and interpret things can lead us to the social world underlying such interpretations. Women are among audience who could have different readings based on their cultural and generational experiences and background. Based on the interpretive paradigm, the present study aims to address the question: how would the female audience of two different generations interpret the movie Two Women? The study adopted an interpretive paradigm based on group interview as the research strategy. To this end, two groups of women from two different generations aged 20-30 and 45-55 years were selected purposively as the participants and were interviewed in two distinct groups. The interpretive analysis of the data revealed two different readings by the two different generations in terms of personality traits and the fate of the film characters at the textual level and in terms of such concepts as patriarchy and identifying with characters at the contextual level. However, the two groups converged in terms of their meaning making based on the conflict between tradition and modernity and the interpretation of events based on this dilemma.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema of Iran
  • generational reading
  • interpretation of audience
  • Two Women
  • Women
[1] آزاد ارمکی، تقی؛ غفاری، غلامرضا (1383). جامعه‌شناسی نسلی در ایران، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
[2] ابروین، رابرت (1373). راهنمای نظریه‌ و نقادی فیلم، ترجمة فؤاد نجف‌زاده، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
[3] استریناتی، دومینک (1384). مقدمه‏ای بر نظریه‏های فرهنگ عامه، ترجمة ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
[4] استم، رابرت (1383). مقدمه‌ای بر نظریۀ فیلم، ترجمۀ گروه مترجمان، به کوشش احسان نوروزی، تهران: سورۀ مهر.
[5] استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه، ترجمة حسین پاینده، تهران: آگه.
[6] اسون، پل لوران (1386). واژگان فروید، ترجمۀ کرامت موللی، تهران: نی.
[7] اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته، ترجمۀ مریم وتر، تهران: کویر.
[8] بالس، کریستوفر (1380). «ذهنیت نسلی»، ترجمۀ حسین پاینده، فصلنامۀ ارغنون، ش19.
[9] تیلر، لیزا (1391). از فمنیسم روان‏کاوانه تا فمنیسم عامه‌پسند، درهالووز، جوان و یانکوویچ، مارک (ویراستارن)نظریة فیلم عامه‌پسند، ترجمة پرویز اجلالی. تهران: ثالث.
[10] سفیری، خدیجه (1387). روش تحقیق کیفی، تهران: پویش.
[11] فیلیپس، ویلیام اچ (1388). پیش‌درآمدی بر فیلم، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
[12] لیتوسلیتی، لیا (1392). کاربرد گروه‌های کانونی در پژوهش، ترجمة عادل ابراهیمی لویه و فریبا حقیقی ایرانی، تهران: علم.
[13] مالوی، لورا (1382). «لذت بصری و سینمای روایی»، ترجمۀ فتاح محمدی، ارغنون، ش23.
[14] نیومن، ویلیام لاورنس (1389). شیوه‏های پژوهش: رویکردهای کیفی و کمّی (ج اول)، ترجمۀ حسن دانایی‏فرد و سید حسین کاظمی، تهران: مهربان نشر.
[15] وایت، پاتریشیا (1388). فمنیسم و فیلم، در هیل، جان و گیبسن، پاملا چرچ (ویراست) رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، تهران: سورۀ مهر.
[16] ویلیس، اندی (1391). مطالعات فرهنگی و فیلم عامه‌پسند، درهالووز، جوان و یانکوویچ، مارک (ویراستارن) نظریة فیلم عامه‌پسند، ترجمة پرویز اجلالی. تهران: ثالث
[17] هیوارد، سوزان (1388). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان: هزارۀ سوم.
[18] یوسفی، نریمان (1383). شکاف بین نسل‌ها بررسی تجربی و نظری، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
[19] Cannon, Sh & Boswell, C (2007)Introduction to Nursing Research, Incorporating Evidence-Based Practice, Boston: Jones and Bartlett.
[20] Cohen, S. Z., Gans, B. M.(1978). The Other Generation Gap: The Middle-Aged and their Aging Parents. Chicago: Follett.
[21] De lauretis, T.(1984). Alice Doesn’t : Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington. Indiana University Press.
[22] Doan, M.A. (1987). the Desire to Desire: the woman’s Film of the 1940’s. Bloomington. Indiana University Press.
[23] Doan, M.A. (1991). ‘Film and the Masquerade: Theorizing the Femal Spactator’ in Femme Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalys, New York: Routledge.
[24] Du Gay,P., Hall,S., Janes,L., Mackay, H. & Negus,K. (1997). Doing Cultural Studies: the Story of the Sony Walkman. London: Sage Pub.
[25] Fabe , M. (2004). Closley Watched Films: an Introduction to the Art of Narrative Film Technique. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
[26] Franzblau ,N.(1971).The Middle Generation .Holt, Rinehart Winston.
[27] Gibson, William and Brown, Andrew (2009) Working with Qualitative Data, Sage Publications.
[28] Hall, J., & Neitz, M. J., & Battani, M. (2003). Sociology on Culture. London: Routledge.
[29] Hollinger, K.(2012). Feminist Film Studies. London: Routledge.
[30] Johnston, K. (1973) ‘Women’s Cinema as Counter-Cinema’, in E. Ann Kaplan (ed.) Feminism and Film, Oxford: Oxford University Press.
[31] Jones, L .Y.(1980) Great Expectations: American and the Baby Boom Generation. NY: Coward, Mc Cann & Geoghegan.
[32] Kitzinger, Jenny(1994)” the Methodology of Focus Groups: the Importance of Interaction Between Research Participants”, Sociology of Health and Illness, Vol.16,No.1,pp: pp 103-121.
[33] Kuhn, A. (1999). Women’s Genres: Meloderama, Soap Opera and Theory. In Thomham, S.(Ed). Feminist Film Theory. Edinburg University Press.
[34] Kuhn, A.(1994). Women's Pictures: Feminism and Cinema, New York:Verso.
[35] Puchta, Claudia & Potter, Jonathan (2004) Focus Group Practice, London:Sage.
[36] Rocchio, V.F. (2000). Reel Racism: Confronting Hollywood’s Construction of Afro- American Culture, Boulder, CO: Westview Press.
[37] Rubin,H.J (1995). Qualitative Interviewing: the Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage.
[38] Smith, J. (1992). “Interpretive inquiry: A practical and moral activity”, Theory Into Practice, 31(2), pp 100–106.