دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 297-425