مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران ساکن در شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران شهر شیراز بود. تعداد 180 شرکت‌کننده (90 زن و 90 دختر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبۀ ساختار‌یافته و مقیاس نگرش و انتظار ازدواج (MAES) در نظر گرفته شد. آزمودنی‌ها پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، مقیاس نگرش، و انتظار از ازدواج (36 سؤالی) را کامل کردند. برای تحلیل داده از روش توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمونt و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین انتظارات از ازدواج زنان و دختران وجود داشت (05/0P<). یافته‌ها تفاوت معناداری بین دو گروه در سه خرده‌مقیاس‌ اصلی انتظارات، قصد ازدواج، نگرش کلی به ازدواج، و انتظار از ازدواج را نشان داد. در خرده‌مقیاس‌های فرعی، تفاوت معناداری بین نگرش منفی به ازدواج، ترس/ شک و تردید و عشق در زنان و دختران وجود داشت. اما تفاوت معناداری در سایر خرده‌مقیاس‌ها از قبیل احترام، اعتماد، مسائل مالی، معنا، و صمیمیت جسمانی مشاهده نشد. همچنین، از نظر هدف از ازدواج بین اهداف با انگیزۀ ‌عاطفی، مذهبی، اجتماعی‌ـ فرهنگی، اقتصادی، و ایده‌آل‌گرایانه تفاوت معنا‌داری (01/0P<) مشاهده شد، اما بین اهداف جنسی تفاوت معنادار نبود. نتیجۀ کلی این مطالعه بیانگر این است که زنان نسبت به دختران انتظارات بالاتری از ازدواج داشتند و هدف از ازدواج زنان و دختران متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of expectations and purpose of marriage of women and girls in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Maryam Fallahi 1
  • Sayed Reza Fallahchai 2
  • Eghbal Zareie 2
1 M.A in Family Counseling, Faculty of Human Sciences, University of Hormozgan, Iran
2 Professor, Faculty of Human Sciences, University of Hormozgan, Iran
چکیده [English]

The current study aims to compare the expectations and purpose of marriage of women and girls in Shiraz. In this study, 180 participants (90 women and 90 girls) were selected to participate from the available population. The instruments to collect data were questionnaires and a structured interview. The participants completed the Socio-Demographic Characteristics Form and the Marital Attitude and Expectation Scale (36-item). To analyze the data, independent t-test and chi square were used. The analysis revealed statistically significant differences between groups in terms of marital expectations and its three main subscales including Intent to Marry, General Attitudes towards Marriage, and Aspects of Marriage. In sub-scales, the difference between married women and single girls in negative attitudes toward marriage, fear/doubts and love was significant. However, significant differences in the other subscales such as respect, trust, finances, meaning and physical intimacy weren't found. Moreover, significant differences were found in the purpose of marriage of women and girls, in emotional, religious, sociocultural, financial, and idealistic purposes (P <0.01), but the difference wasn't significant in sexual purpose. The overall result of this study suggests that women tend to have higher expectations of marriage than girls and the married women and girls' purposes of marriage were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls
  • marital expectations
  • purpose of marriage
  • Women
[1] امانی، احمد؛ بهزاد، داوود (1391). «بررسی انگیزۀ ازدواج در بین دختران و پسران نامزد»، فصلنامۀ مشاوره و روان‌درمانی، س2، ش3، ص 358ـ372.

[2] امیدوار، بنفشه؛ فاتحی‌زاده، مریم السادات؛ احمدی، سید احمد (1388). «بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی و دانشجویان در آستانۀ ازدواج در شهر شیراز»، خانواده‌پژوهی، س5، ش18، 231ـ246.

[3] بلقان‌آبادی، مصطفی؛ گراوند، عالیه؛ احمدی، احمد (1391). «تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،سال سوم، شماره 4، 660-641.

[4] حبیب‌پور گتابی، کرم؛ غفاری، غلامرضا (1390). «علل افزایش سن ازدواج»، زن در سیاست و پژوهش زنان، دورۀ9، ش1، ص 7ـ34.

[5] خمسه، اکرم (1387). آموزش قبل از ازدواج؛ راهنمای زوج‌های جوان. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا، چ3.

[6] شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ جعفری هرندی، مرضیه (1388). «بررسی مقایسه‌ای نگرش دانشجویان و متأهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت‌درمانی گلاسر»، فصلنامۀ‌ پژوهش اجتماعی، س2، ش4، ص 111ـ128.

[7] کاظمی‌پور، شهلا (1388). «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیامدهای آن با تأکید بر ازدواج‌های دانشجویی»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س 13، ش2، ص 75ـ95.

[8] کامکار، منوچهر؛ صالحی، مینا؛ کج‌باف، محمدباقر؛ سلاسل، ماهان (1389). «تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانۀ ازدواج»، فصلنامۀ فرهنگ مشاوره، س اول، ش 4، ص 57ـ72.

[9] نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، احمد؛ نویدیان، علی؛ احمدی، سید احمد (1390). «بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج»، مجلۀ علوم رفتاری، دورۀ 5، ش اول، ص 11ـ19.

[10] Omage, M.I. (2013). "Critical issues in marriage failure in Benin City, Nigeria: Signaling the way forward". European Scientific Journal, 9(5). pp 324-337.

[11] Wardle, L. D. (2011). "The boundaries of belonging: Allegiance, purpose and the definition of marriage". Journal of Public Law, pp 287-315.

[12] Harris, K. M., & Lee, H. (2007). "The development of marriage expectations, attitudes, desire from adolescence into young adulthood". Unpublished master thesis, University of North Carolina [On-Line]. Available: http:// paa2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=61880

[13] Barich, R. R., & Bielby, D. D. (1996)." Rethinking marriage: Change and stability in expectations, 1967–1994". Journal of Family Issues, 17(2), pp 139–170.

[14] Burgoon, J.K. (1993). "Interpersonal expectations, expectancy violations, and emotional communication". Journal of Language and Social Psychology, 12 (1-2), pp 30-48.

[15] West, E. A. (2006). "Relational Standards: Rules and Expectations in Romantic Relationships". A Ph.D. thesis. Australian Catholic University National.

[16] Rios, C. M. (2010). "The relationship between premarital advice, expectation and marital satisfaction". All graduate theses and dissertations. Utah University.

[17] Fehr, B. (1999). "“Laypersons” perceptions of commitment". Journal of Personality and Social Psychology, 79, 90-103. Doi:10.1037/0022-3514.76.1.90.

[18] Stephanou, G., & Kyridis, A. (2011). "University students’ partner ideals and attributions in romantic relationships". In Paper presented at the 6th international SELF conference: The centrality of SELF theory and research for enabling human potential. Quebec.

[19] Dillion, H. N. (2005)." Family violence and divorce: Effects on marriage expectation". Electronic Theses and Dissertations, Tennessee State University.

[20] Steinberg, S. J., Davila, J. & Fincham, F. D. (2006). "Adolescent Marital Expectations and Romantic Experiences: Associations with Perceptions about Parental Conflict and Adolescent Attachment Security". Journal of Youth and Adolescence. Vol. 35, No. 3, pp 333–348.

[21] Stephanou, G. (2012). "Romantic relationships in emerging adulthood: Perception-Partner ideal discrepancies, attributions, and expectations". Scientific Research (http: //www.SciRP.org/journal/psych). DOI: 10.4236/psych.

[22] Park, S.S. & Rosén, L.A. (2013). "The Marital Scales: Measurement of intent, attitudes, and aspects regarding marital relationships". Journal of Divorce and Remarriage, 54(4), pp 295-312. doi: 10.1080/10502556.2013.780491

[23] Manap, J; Idris, F; Che Kasim, A; Hoseni, S; Nen, S & Ghazali, F. (2013). "The Purpose of Marriage among Single Malaysian Youth". Social and Behavioral Sciences,82, pp 112-116

[24] Campbell, K., Wright, D. W. & Flores, C. G. (2012)." Newlywed Women's Marital Expectations: Lifelong Monogamy?" Journal of Divorce & Remarriage,53:2, pp 108-125.

[25] Celik, I; Halmatov, S; Halmatov, M & Saricam, H. (2012). "Research on views about male university students' marriage and future family role expectation". Social and behavioral science, pp 3275-3278.

[26] Campbell, K. & Wright, D. W. (In press). "Marriage Today: Exploring the Incongruence between Americans' Beliefs and Practices". Journal of Comparative Family Studies.

[27] Fallahchai, S. R, Fallahi, M. & Park, S.S. (In press). "Factorial Validity and Psychometric Properties of the Marital Scales –The Persian Version". Journal of Divorce and Remarriage.

[28] Gabardi, L., & Rosén, L. A. (1991). "Differences between college students from divorced and intact families". Journal of Divorce & Remarriage, 15, pp 175-191.

[29] Lewis, B. H.( 2006). "An examination in marital expectations of young adults from intact and divorced families". An M.S thesis. Auburn University.

[30] Jones, G.D. & Nelson, E.S. (1996). "Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes". Journal of Divorce Remarriage. 26(1): pp 171-89.

[31] Kline, L. S., Zhang, B., Manohar, U., Ryu, S., Suzuki, T. & Mustafa, H. (2012). "The role of communication and cultural concepts in expectations about marriage: Comparisons between young adults from six countries". International Journal of Intercultural Relations: 36, ppp 319–330.

[32] McNulty, J. K., & Karney, B. R. (2004). "Positive expectations in the early years of marriage: Should couples expect the best or brace for the worst?" Journal of Personality and Social Psychology, 86, pp 729–743

[33] Manning, W., Longmore, M., & Giordano, P. (2007). "The changing institution of marriage: Adolescents' expectations to cohabit and to marry". Journal of Marriage and Family, 69(3), pp 559-575.

[34] Willoughby, B., & Carroll, J. (2010). "Sexual experience and couple formation attitudes among emerging adults". Journal of Adult Development, 17(1),  pp 1-11

[35] Riggio, H., & Weiser, D. (2008). "Attitudes toward marriage: Embeddedness and outcomes in personal relationships". Personal Relationships, 15(1), pp 123-140

[36] Rogers, S. J. (2004)."Dollars, dependency, and divorce: Four perspectives on the role of wives’ income". Journal of Marriage and the Family, 66, pp 59–74

[37] Wright, D. W, Simmons, L. A., & Campbell, K. (2007). "Does a Marriage Ideal Exist? Using Q-Sort Methodology to Compare Young Adults’ and Professional Educators’ Views on Healthy Marriages". Contemp FAM Ther 29: pp 223–236.