دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-296 
5. شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

صفحه 229-247

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی


6. درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی

صفحه 249-264

بهمن فیروزمندی؛ مژگان خان مرادی