نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکدة هنر دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکدة هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش شرحِ چگونگی بهرة پریسا تشکری، به‌عنوان طراح زن، از امکانات بصری پوستر برای القای معانی و پیام‏های خاص است. روشن‏کردن معنا و پیام پوستر متکی به مشاهده، توصیف و تفسیر ویژگی‏ها و کیفیت بصری و تجسمی با اتکا به مؤلفه‏های فرایند معنازایی در نظریة زبان کریستواست. مؤلفه‏های ذکرشده را تبادل امر نمادین، امر نشانه‏ای و بینامتنیت تشکیل می‏دهند. بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد هرمنوتیکی نشان می‏دهد دو امر نشانه‏ای و نمادین در این پوستر در حال تبادلی بی‏وقفه‌اند و به فرایند معنازایی جهت می‏دهند. جابه‌جایی‏های عناصر مفهومی و بصری زن و گل، گلبرگ گل و دهان، گلدان گل و بستر پرورش، آب و مواد لازم برای پرورش، اشاره به وجه دوگانة نوشتار روی گلدان‏، تبادل امر نشانه‏ای و نمادین را نشان می‏دهد. مطالعة بینامتنیت با تأکید بر تکنیک گلدوزی پرورش سه جنبة خلاقة وجودی زنان‌‌ـ یعنی نوشتار، احیای گلدوزی و صداپروری آنان‌ـ را برجسته می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semananalysis in Social Poster Entitled Nurture Women's Voices, by Parisa Tashakori According to the Ideas of Julia Kristeva

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahriari 1
  • Farideh Afarin 2

1 Graduated Master of Art Studies, Faculty of art, Semnan University, Iran

2 Assistant Professor of art, Art Studies Department, Semnan University, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain how a female designer uses visual elements and rules to produce meanings and messages in order to illuminate the creative aspects of women's existence. Clarifying the meaning and message of the poster relies on observing, describing, and interpreting visual qualities. To clarify the layers of meaning, we study it with the components of the semantic process in language theory of Julia Kristeva. The components of the theoretical framework of the research are symbolic, the semiotic, their exchange, and then intertextuality. The method is the analysis of qualitative content by hermeneutic approach.  This shows that both the symbolic and the semiotic in this poster are in constant conflict and exchange. They direct the meaning process. Female and flower`s replacement, flower petals and mouths, flower pot, water and clouds and materials for cultivation, usage of text with a curved font on the pot, and double reference of the text in theoretical defense of female voice show the symbolic and the semiotic exchange. In addition to them, the study of intertextuality like the benefit of embroidery technique to lost women's creativity implies the ultimate meaning. It is that today, just as much as we need to revive feminine traditions such as embroidery, we should pay as much attention to the female voice in different reproductive aspects of their existence. Also writing on the pots show the emphasis on other creative aspects in woman`s existence. Therefore, the poster`s designer pays deep attention to female reproductive aspects  of their existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Julia Kristeva
  • the symbolic
  • the semiotic
  • social Poster
  • Parisa Tashakori
[1] احمدی، بابک (1389). حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز.
[2] ــــــــــ (1392). از نشانه‏های تصویری تا متن، تهران: مرکز.
[3] افشار مهاجر، کامران (1390).تحلیل آثار گرافیکی، تهران: فاطمی.
[4] بختیاری، علی (1395). «زنان طراح: گذر شهاب‏ها»، مجلة نشان، ش37، پاییز، ص89ـ92.
[5] برت، استل (1397). کریستوا در قابی دیگر، ترجمة‏ مهرداد پارسا، تهران: شوند.
[6] پهلوان، فهیمه (1387). ارتباط تصویری از چشم‏انداز نشانه‏شناسی، تهران: دانشگاه هنر.
[7] پین، مایکل (1380). لکان دریدا کریستوا، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
[8] پرویزی، محمد (1382). «بینامتنیت (هنرهای تجسمی و اندیشة معاصر (1) کارکردشماری از اصطلاحات مرکزی اندیشة انتقادی معاصر در تحلیل و نقد آثار تجسمی)»، نشریة تندیس، ش 15، ص7ـ11.
[9] تسلیمی، علی (1390). نقد ادبی، نظریه‏های ادبی و کاربرد آن‌ها در ادبیات فارسی، تهران: کتاب آمه.
[10] جنسن، چارلز (1394). تجزیه تحلیل آثار هنرهای تجسمی، ترجمة بتی آواکیان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.
[11] حسینی‌راد، عبدالحمید (1391). مبانی هنرهای تجسمی، تهران: چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
[12] داندیس، آدونیس (1368). مبادی سواد بصری، ترجمة مسعود سپهر، تهران: سروش.
[13] رفیع‏پور، فرامرز (1382). تکنیک‏های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشار.
[14] رضائی‌نبرد، امیر (1392). خوشنویسی و طراحی حروف، تهران: جمال هنر.
[15] سلدون، رامان؛ ویدوسون، پیتر (1384). راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمة عباس مخبر، تهران: طرح نو.
[16] شهریاری، زهرا؛ تشکری، پریسا (1397ـ2018). مصاحبة شخصی با پریسا تشکری دربارة پوسترهای اجتماعی و محیط زیستی.
[17] فهیمی‏فر، علی‏اصغر و دیگران (1392). «ویژگی‏های حروف‏نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران»، فصل‌نامهنگره، ش 25، بهار، ص89ـ102.
[18] کاشانی، مجید (1395). «وقتی پای یک زن در میان است! دربارة پریسا تشکری و فعالیت‏هایش»، مجلة نشان، ش 37، پاییز، ص8ـ21.
[19] کپس، جئورگی (1382). زبان تصویر، ترجمة فیروزه مهاجر، تهران: مرکز.
[20] مک‏آفی، نوئل (1384). ژولیا کریستوا، ترجمة مهرداد پارسا، تهران: مرکز.
[21] مهرآیین، مصطفی (1391). «تحلیل متن در اندیشة کریستوا»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 171، مرداد، ص 21ـ26.
[22] مهری، سایه (1388). «طراحان گرافیک نسل چهار»، پایان‌نامة کارشناسی رشتة ارتباط تصویری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران:دانشگاه تربیت دبیر شریعتی.
[23] مؤمنی‌راد، اکبر؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم؛ مزینی، ناصر (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصل‌نامة اندازه‏گیری تربیتی، ش14، س 4، ص187ـ222.
[24] Ball, Mieke (1994). “Light in Painting, Dis-Semmination Art History“ in Deconstruction & The Visual Arts, New York: Cambridge University Press.
[25] Emerling, Jae(2005). Theory for Art History, Routledge,New York, Taylor &Francis Group.
[26] Guberman, Ross (ed.) (1996). Julia Kristeva Interviews, New York: Culumbia University Press.
[27] Kristeva, Julia (1982). Power of Horror: An Essay on abjection, Trans. Leon S. Roudiez, New York: Culumbia University Press, ny. PP 1-31.
[28] Kristeva, Julia (1991). Strrangers to Ourselves, Trans. Leon S. Roudiez, New YorkCulumbia University Press.
[29] Kristeva, Julia (1995). New Maladies of the Soul, Trans. Ross Guberman, New York: Culumbia University Press.
[30] Kristeva, Julia (2000). The Sense and Non-Sense of Revolt, Trans.Jeanine Herman, New York: Culumbia University Press.
[31] King, Ynestra (1983). “The Eco-Feminist Imperative“, in Caldecott and Lejand, Reclaim The Earth, London: Womens Press.
[32] Loeb, Monica (2002). Literary marriages: a study of intertextuality, Bern , New York: Peter Lang.
[33] Miller, Paul Allen (2004). Subjecting Verses: Latin Love Elegy and the of Science, In The Kristeva Reader . Ed. Toril Moi, Oxford: B. Palgrave Macmillan.Press
[34] www.parisatashakori.com, retrived (2019/02/23).