تحلیل شخصیت پردازی زن در سه درام مدرن ( اتوبوسی به نام هوس، جن زدگان و آن ها زنده اند) از نظر سیمون دوبوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه نمایش دانشکدة هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

سیمون دوبوار در کتاب مشهورش، جنس دوم، مفاهیم خاص فمنیسم اگزیستانسیالیستی را برای اولین‌بار ارائه می‏‌دهد. مطابق همین مضامین، وی تمایزهای بین مشخصه‏‌های زیست‌شناسی و ساختار اجتماعی و تاریخی یک جنسیت و کلیشه‏‌های مرتبط با آن را توضیح می‏‌دهد و موفق می‏‌شود منبع اصلی‌ای که زنان را در این ساختارها در مقام دیگری معرفی می‌کند اصلاح کند. با تکیه بر این الگوهای مطرح‌شده از سوی دوبوار، می‌توان شخصیت زن را در نقش‏‌های خاص زنانه، مثل زن شوهردار و زن عاشق و زن نارسیست، توضیح داد. او با توصیف زنان در موقعیت‏‌های متفاوت، سعی در به تصویر کشیدن مواردی دارد که چگونه زنان با زیر فشار گذاشتن خود در شرایط خاصشان زمینه را فراهم می‌کنند تا جنس دوم باشند. در این تحقیق سعی شده شخصیت‏‌های زن سه درام مدرن اتوبوسی به نام هوس از تنسی ویلیامز، جن‌زدگان از هنریک ایبسن و آن‌ها زنده‌اند از آثول فوگارد بر‌اساس این رویکرد سیمون دوبوار توضیح داده شوند. پژوهش حاضر نشان می‏‌دهد که چگونه کاربرد این نظریه در خوانش یک متن نمایشی می‌تواند درک رایج را، که ساختة نظام مردسالارانه است، تغییر دهد و جایگزین آن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Female Characterization in Three Modern Dramas (A streetcar Named Desire and Ghosts and They are a live ) by Simon de Beauvoir

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghiasian 1
  • Saeed Shapouri 2
1 M.S Student, Tehran Art University
2 Assistant Professor, Theater Department, Azad University, CTB
چکیده [English]

Simone de Beauvoir in her well-known book of the “Second Sex” proposed several unique concepts of existentialist feminism for the first time. Based upon these specific definitions such as the “sex-gender distinction”, that is, the distinction between biological sex and the social and historical construction of a gender and related stereotypes, she succeeded in rationalizing the fundamental source of women's oppression in the historical and social construction of a female stereotype as the quintessential “other” gender or sex.  Based upon such existentialist feministic definitions, Simon de Beauvoir explored and explained a woman’s different roles in the context of her own society; social roles such as a loyal wife, a lover and/or a Narcissistic woman. Further, she succeeded in picturing how a woman that lives under an unbearable social pressure can unconsciously suppress herself and therefore live a miserable life. In this study, we endeavored to explain a woman’s social role from the Simon de Beauvoir’s viewpoint using three contemporary dramas: “a streetcar named desire” by Tennessee Williams; “they are alive” by Athol Fugard; and “ghosts” by Henrik Ibsen. Here, we argued and presented that how Simon de Beauvoir’s existentialist feministic viewpoint can significantly influence and replace the exiting definition of a woman in a male dominated society as an equally acceptable female part of the civilized society as opposed to the existing reflection of a woman in the masculine society as the “other sex or gender”.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • other
  • feminism
  • De Beauvoir
  • woman
  • Modern drama
[1] ایبسن، هنریک (1394). جن‌زدگان، ترجمة بهزاد قادری، تهران: بیدگل.

[2] تانگ، رزمری (1395). درآمدی بر نظریه فمنیستی، ترجمه منیژه عراقی، تهران: نشر نی.

[3] پاینده، حسین (1397). کتاب نظریه و نقد ادبی، ج 2، تهران: سمت.

[4] خزایی، حامد (1385). زن مستقل (واکاوی اندیشه‏‌های سیمون دوبوار)، نشریة خردنامة همشهری ش 10، ص73ـ74.

[5] دوبوار، سیمون (1396)، جنس دوم، ترجمة قاسم صنعوی، تهران: توس.

[6] زاهدی، فریندخت (1398). «شخصیت‌پردازی واقع‌گرای زن در آثار اکبر رادی با رویکرد اگزیستانسیالیسم فمنیست سیمون دوبوار با عنوان زن در موقعیت»، فصل‌نامة تخصصی تئاتر، ش 72، ص 13ـ31.

[7] فوگارد، آئول فوگارد (1388). آن‌ها زنده‌اند، ترجمة محمود کیانوش، تهران: قطره.

[8] فیستر، مانفرد (1395). نظریه و تحلیل درام، ترجمة مهدی نصرالله‌زاده، تهران: مینوی خرد.

[9] مردیها، مرتضی (1386). «فمنیسم و قلسفة اگزیستاسیالیسم»، نشریة مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی زنان، ش 14، ص 19.

[10] ویلیامز، تنسی (1332). اتوبوسی به نام هوس، ترجمی ایرج نورایی، تهران: بامداد.