نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زبانشناسی همگانی،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینا فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

3 استاد تمام، دانشکده روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 
چکیده
هویت به تعبیری بخش ضروری حالات روانی انسان است که شیوۀ تعامل با جامعه را کنترل می‌کند. درمقابل رویکرد روانشناسی گفتمانی هویت را برساختی پویا می‌داند که ازطریق گفتمان و تعامل اجتماعی حاصل می‌شود. گفتمان در این رویکرد، منجر به خلق بدن‌های گفتمانی شده و این بدن‌ها نیز در برساخت هویت جسمیت‌یافته دخیل هستند. از‌این‌رو هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی توانایی این رویکرد در مطالعۀ هویت، بالأخص هویت جسمیت‌یافته و نشان دادن محدودیت مدل دکارتی، است. این رویکرد، رویکرد تحلیلی نظری به گفتمان است که گفتار و نوشتار را در کانون مطالعات خود قرار می‌دهد و فهم پدیده‌های روان‌شناختی را در بستر اجتماعی ممکن می‌داند. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده‌ها از ده نفر از بلاگرهای زن در ردۀ سنی بیست الی سی سال از منطقه‌ای یک‌دست در تهران، ازطریق مصاحبۀ باز و ضبط لایو اینستاگرام جمع‌آوری ‌شده است. نتایج نشان از برساخت هویت جسمیت‌یافته به‌واسطۀ ساخت‌های زبانی  ساده و روزمره و از ویژگی‌های فیزیکی بدن تغییریافتۀ زنان به‌عنوان ویژگی‌های قابل ‌شناسایی هویت دارد. اهمیت ساخت زبانی فاعل و مفعول فاصلۀ بین هویت و بدن را کمرنگ کرده و از این طریق عاملیت از زنان زدود‌ه شده و فیزیک و تغییرات بدن فراتر از آگاهی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Formation of Embodied Identity of Women in the Nineties with a Discourse Psychology Approach

نویسندگان [English]

  • Mina Mahdikhani 1
  • Seyed Ali Asgar soltani 2
  • Hossein Eskandari 3

1 Phd candidate,Department of Linguistic,Qom Branch,Islamic Azad University,Qom, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Foreign Language and Intercultural Studies, Baqir al-Olum University,Qom, Iran

3 Full professor ,Department of General and Clinical Psychology, Allameh, Tabataba, i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Abstract
Identity is classically assumed a crucial part of one’s psychological state that guides how we behave and how we fit into society. Identity in discursive psychology is a dynamic construction which is attained through social interaction and discourse. The latter has definite role in construction of embodied identity. This paper shows the possibility of discursive psychology for understanding embodiment and identities in different research setting. Then, a second goal is to challenge the boundaries of embodiment and the limits of a Cartesian Model of bodies and identities. Discursive psychology is an analytic and theoretical approach to discourse, which focuses on speech and writing, believing that psychological phenomena should be understood in social contexts. This study is a qualitative method of data analysis. The interviewees are ten female bloggers between the age of twenty to thirty, from homogeneous areas in Tehran. The data are collected through blogger's interviews and live broadcasts on Instagram. The results demonstrate that the embodied identity are formed through every day and simple practices and that human physics plays a crucial role in the construction of embodied identity. It has also emphasized the significance of subject-object construction in identity work and the consequences of this discursive constructions that blur the boundary between self (subject) and bodies (object). Blurring this boundary could at times decrease the agency of the speaker, where physical or bodily processes are oriented as beyond the conscious or active control of the individual.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words Discursive Psychology
  • Identity
  • Embodied Identity
  • Discourse
تاجیک، محمدرضا (1384). «انسان مدرن و معمای هویت»، فصلنامۀ گفتمان، صص 79-110.
جنکینز، ریچارد (۱۳۸۱). هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
رفعت‌جاه، مریم؛ شکوری، علی (1387). «اینترنت و هویت اجتماعی»، رسانۀ جهانی، شمارۀ 5، صص1-12.
ریتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس‌جی (۱۳۹۳ .(نظریۀ جامعه‌شناسی مدرن، ترجمۀ خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده، تهران: جامعه‌شناسان.
طیبی‌نیا، مهری؛ رحمانی‌جبار (1395). «انگیزش‌های نویافتۀ تحولات هویتی زنان در آموزش عالی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، دورة نهم، شمارة 2، صص 101-129.
لطف‌آبادی، محسن (1392). «بازخوانی نظری مفهوم هویت»، خردنامه، شمارۀ 10، صص 53-65.
لطف‌آبادی، حسین (1379). نظریه‌های رشد (2) نوجوانی- جوانی و بزرگسالی، تهران: سمت.
میرسادو، طاهره؛ کاووسی، اسماعیل؛ ابراهیم‌زاده، رمضان (1388). «بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر بحران هویت جوانان»، پژوهشنامۀ علوم اجتماعی، سال دوم، شمارۀ اول، صص77-100.
بر، ویوین (1394). برساختگرایی اجتماعی، ترجمۀ اشکان صالحی، تهران: نی.
یورگنسن، لوییس (2002). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
 
Antaki, C., & Widdicombe, S. (Eds.) (1998). Identities in talk, London: Sage Publication.
Augoustinos, M., & De Garis, S (2012). Too black or not black enough: Social identity      complexity in the political rhetoric of Barack Obama, European Journal of Social Psychology, 42, pp 564–577. doi:10.1002/ejsp.1868.
Benwell, B., & Stokoe, E (2006). Discourse and identity, Edinburgh, United Kingdom: Edinburgh University Press.
Corcoran, T (2009). Second nature, British Journal of Social Psychology, 48, pp 375–388. doi:10.1348/014466608X349513.
Coupland, J. & Gwyn, R. (Eds.) (2002). Discourse, the body and identity, Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
DeLamater, D & Hyde, J (1998).Essentialism vs. Social Constructionism in the Study of human Sexuality, The Journal of Sex Research, 35, (1), pp 10-18.
Danziger, K (1997). The historical formation of selves, self and identity: Foundational issues, In R. D. Ashmore & L. Jussim (Eds.), pp 137–159.
Duchowski, A (2007). Eye tracking methodology: Theory and practice, London: Springer.
Gergen, K. J (1991). The saturated self: Dilemmas of identity in contemporary life, New York, NY: Basic Books
Goffman, E (1959). The presentation of self in everyday life, Garden City, NY: Doubleday, Anchor Books.
Hall, S. Held, D. Hubert, D. & Kenneth T (2000). Modernity an introduction to modern societies. Black well Publishers Inc.
Hepburn, A. & Wiggins, S (2005). Size matters: Constructing accountable bodies in NSPCC helpline interaction, Discourse & Society, 16, pp 625–645. doi:10.1177/0957926505054939.
Jacobson, J (1998).  Islam in Transition, London: Routledge.
Malson, H., Finn, D. M., Treasure, J., Clarke, S., &Anderson, G. (2004). Constructing ‘the eating disordered patient’: A discourse analysis of accounts of treatment experiences, Journal of Community &Applied Social Psychology, 14, pp 473– 489.  doi:10.1002/casp.804.
Krstić, P (2017). “Thinking identity with difference: Society and theory”, FILOZOFIJA I DRUŠTVO, XXVIII (1),pp 136-152. DOI: 10.2298/FID1701136K
Pomerantz, A (1984a). Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of preferred dispreferred turn shapes. In J. M. Atkinson & J. Heritage (Eds) Structures of social action: Studies in conversation analysis (pp. 57–101). Cambridge: Cambridge University Press.
Sampson, E (1998). Establishing embodiment in psychology”, the body and psychology, pp 30–53. doi:10.4135/9781446279175.n3.
Twigg, J (2009). Clothing, Identity and the Embodiment of Age”, Aging and Identity: A Postmodern Dialogue, NewYork: Nova Science Publishers
Widdiocombe, S. & Wooffitt, R (1995). The Language of Youth Subcultures: Social Identity in Action, Hemel: Harvester Wheatshesf.
Wiggins, S (2001). “Eating Your Words: Discursive Psychology and the Reconstruction of Eating Practices”, Journal of Health Psychology, 6, (1), pp 5–15.
Wiggins, S. & Potter, J (2003). “Attitudes and evaluative practices: Category vs. item and subjective vs. objective Constructions in everyday food assessments”, British Journal of Social Psychology, 42, pp 513–531.
Wiggins, S (2003). “Talking about taste: using a discursive psychological approach to examine challenges to food evaluations”, Appetite, 43, pp 29–38.
Wiggins, S. & Potter, J (2007). Discursive psychology, “the sage handbook of gualitative researchin psychology”, pp 73-90.
Wiggins, S., Moore-Millar, K. & Thomson, A (2014). “Can you pull it off? Appearance modifying behaviors adopted by wig users with alopecia in social interactions”, Body Image, 11, pp 156–166. doi: 10.1016/j.bodyim.2014.01.004.
Wiggins, S (2014). Adult and child use of love, like, don’t like and hate during family   mealtimes: Subjective category assessments as food preference talk, Appetite, 80, pp 7–15. doi:10.1016/j.appet.2014 .04.024.
Wiggins, S (2014). “On the accountability of changing bodies: using discursive psychology to examine embodied identities in different research settings”, American psychological association, http://dx.doi.org/10.1037/qup0000012.
Wiggins, S (2017). Discusive psychology, theory, method and application, London: Sage Publications Ltd.