نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد آموزش زبان انگلیسی و روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رابطۀ سالم مدرس و دانشجو می‌تواند فرصتی برای رشد فردی و تحصیلی فراهم کند. آن‌چه میان رابطۀ سالم و ناسالم تفاوت ایجاد می‌کند، استفاده از زبان و رفتاری نوازشی یا سرکوب‌گر است که به آن نوازه می‌گویند. به طور معمول، زبان نوازه‌ها معیار و غیرادبی است که نوع ادبی آن، با ‌این پیش‌فرض ‌که با ترکیب ادبیات و نوازه می‌توان فرصتی برای کاربرد خلاقانۀ زبان و پیوند زبان، فرهنگ و ادبیات فراهم کرد، مطرح شده است. بدین‌منظور، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ترجیحات نوازه‌گیری دانشجویان به دریافت نوازۀ ادبی و غیرادبی، به روش کمی انجام شد. هدف از بررسی جنسیت، آگاهی از تفاوت و تمایل زنان و مردان به نوازۀ ادبی و غیرادبی است؛ زیرا آنان با وجود رشد در بستر زیستی و فرهنگی مشابه، ممکن است نگرش متفاوتی داشته باشند. حجم نمونه 411 دانشجو (133 مرد، 278 زن) در مقاطع و رشته‌های تحصیلی گوناگون بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ محقق ساختۀ نوازه‌های ادبی و غیرادبی است. نتایج نشان داد که زنان به نوازۀ غیرادبی و مردان به نوازۀ ادبی تمایل بیش‌تری دارند. علت انتخاب نوازه‌های ادبی توسط مردان و نوازه‌های غیرادبی توسط زنان را می‌توان با ویژگی‌های شخصیتی آن‌‌ها، آداب گفتگو میان زنان و مردان، جایگاه اجتماعی آن‌ها که منجر به انتخاب زبان نوازه‌ها می‌شود و عدم وجود رابطه‌ای صمیمی میان مدرس و دانشجوی غیرهمجنس و ویژگی‌های‌ متفاوت زبان ادبی و غیرادبی توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Gender Effects on Students’ Preferences for Literary and Non-literary Strokes

نویسندگان [English]

  • Marzieh imani 1
  • Reza Pishghadam 2
  • Shima Ebrahimi 3

1 MA, Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor of English Language Teaching and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

A strong, healthy teacher-student connection helps to create an environment conducive to personal and academic progress. Stroke is the point at which a healthy relationship starts to deviate from an unhealthy one in terms of behavior and words. Generally, strokes have been given in a conventional and non-literary manner, but the literary form of strokes has been advocated as a way to open up an opportunity for the creative use of language, as well as the construction of a relationship between language, culture, and literature. The purpose of this quantitative research is to determine students' preferences for literary and non-literary strokes. Gender disparities in preference for literary and non-literary strokes are investigated to account for males' and females' preferences. Despite growing up in the same biological and cultural environment, they may have opposing viewpoints. The convenience sample technique was used to choose 411 students (133 men and 278 females) from a variety of majors and stages of study. The data was collected using a researcher-made questionnaire with literary and non-literary strokes. Results suggested that female students tended to choose non-literary strokes, while male students favored literary strokes. The reason for female students’ preference for non-literary strokes and male students’ preference for literary strokes may be attributed to their personality traits, communication styles and social status. Other contributing aspects include the lack of intimate relationships between teachers and students of the opposite gender as well as differences in literary and non-literary language features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Stroke
  • Literary stroke
  • Non-literary stroke
  • strokee
افروز، احمد و دانایی، ابوالفضل (1397). «مطالعۀ تأثیر جنسیت در شکل‌گیری معنای پیام در فرایند ارتباطات»، فصلنامۀ علوم خبری، ش 27، صص 67-78.
ایمانی، مرضیه (1401). بررسی ترجیحات نوازه‌گیری دانشجویان مقطع کارشناسی از حیث متغیرهای جنسیت و رشتۀ تحصیلی: مطالعۀ موردی نوازه‌های ادبی و غیرادبی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. دانشگاه فردوسی مشهد.
بارانی، محمد (1382). «کارکرد ادبی زبان و گونه‌های آن». فرهنگ، ش 46 و 47، صص 55-70.
بخارائی، احمد (1394). «تحلیلی بر عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بر نابرابری جنسیتی (مطالعۀ زنان متأهل 20 تا 49 سالۀ شهر اصفهان)»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، س 4، ش 3، صص 59-82.
بهمنی مطلق، یداله و فرقانی اله‌آبادی، فهیمه (1394). «بررسی تفاوت‌های زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت (با تکیه بر رمان دا)»، هشتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، ش 8، صص 373-389.
پیش‌قدم، رضا و فرخنده‌فال، المیرا (1395). «از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم»، مطالعات زبان و ترجمه، س 11، ش 4، صص 1-13.
پیش‌قدم، رضا؛ ابراهیمی، شیما و طباطبائیان، مریم‌سادات (1398). رویکردی نوین به روان‌شناسی آموزش زبان، چاپ دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
حاج مؤمن، حسام و صالح‌بک، مجید (1394). «ساختار نمودیابی ادبیت در متون ادبی؛ رهیافت زیبایی‌شناسیک»، حکمت و فلسفه، س 1، ش 2، صص 37-64.
رجبلو، علی و علیخانی، زهرا (1395). «بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیانه در خرده‌فرهنگ جوانان». مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، س 16، ش 2، صص 73-106.
رضایی، والی (1383). «زبان معیار چیست و چه ویژگی‌هایی دارد»، نامۀ فرهنگستان، س 6، ش 3، صص 20-35.
رفعت‌جاه، مریم و رضایی، مژگان (1397). «تحلیلی بر هویت فرهنگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه (مطالعه‌ای تطبیقی در خوابگاه‌های دولتی و خصوصی شهر تهران)»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، س 16، ش 4، صص 109-148.
فردوسی، مریم و فاضلی، نعمت‌الله (1400). «کارکرد قدرت‌بخش زبان در زندگی روزمرۀ زنان (مطالعۀ استراتژی‌های زبانی قدرت در زنان طبقۀ متوسط ساکن تهران)»، فصلنامۀ علمی زن در فرهنگ و هنر، س 13، ش 4، صص 511-539.
فیروزیان‌ پوراصفهانی، آیدا، پیش‌قدم، رضا و نادری، سمانه (1398). «مقایسۀ کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان‌آموزان براساس عامل جنسیت»، پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، س 9، ش 3، صص 927-958.
ماتلین، مارگارت (1389). روان‌شناسی زنان، ترجمۀ شهناز محمدی، تهران: نشر نی.
نجفی عرب، ملاحت (1394). «نقد و تحلیل رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم از منظر زبان و جنسیت»، مجلۀ علوم ادبی، س 4، ش 6، صص 181-212.
Alnuzaili, E., & Uddin, N. (2020). Dealing with anxiety in foreign language learning classroom. Journal of Language Teaching and Research, 11(2), 269–273.
Adams, K. L. & Ware, N. C. (1989). Sexism and the English language: the linguistic implications of being a woman. In J. Freeman (Ed), Woman: A feminist perspective (4th ed., pp. 470-484). Mountain View, CA: Mayfield.
Amouzegar, E. (2016). Examining the roles of stroke, willingness to communicate, and motivation in English language achievement: a case of Iranian EFL learners”. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Beren, E. (1988) Games people play. New York, NY: Grove.
Francis, D., & Woodcock, M. (1996). The new unblocked manager: A practical guide to self-development. Gower Publishing, Ltd.
Gao, Y. (2021). Toward the role of language teacher confirmation and stroke in EFL/ESL students’ motivation and academic engagement: A theoretical review. Frontiers in Psychology, 12, 1-8.
Ghandeharinezhad, A. (2019). Sensory strokes and teacher credibility in foreign language achievement: A case of Iranian EFL learners. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Hofstede, G. (2007). Cultural dimensions, ITMI culture & management consultancy. Stockholm, URL: www.geert-hofstede.com. Accessed Jan 2020.
Hosseini, S. (2016). EFL teachers’ perceptions of stroke and their application in any class: A case of Iranian private English institutes. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Holmes, J. (1992). An introduction to sociolinguistics. London: Longman.
Hintaw Abdulhussein, S.(2017). A quantitative study on Iraqi EFL learners’ conceptions of stroke with respect to teachers’ age. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Irajzad, F. (2015). Stroke analysis of Persian, Arabic, and English teachers: A case of female teachers in the context of Iranian schools. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Jabbar Al Jaeed, Z. (2017). Examining Iraqi EFL students’ conceptions of stroke: A case of gender. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Kormi, S.  (2018). Development and validation of willingness to receive stroke scale and examining its relationship with L2 willingness to communicate, motivation, and foreign language achievement: A case of Iranian EFL learners. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Mishra, S. (2017). Transactional analysis: Psychology applied at workplace. Innovation the Research Concept, India, 2(7), 60-66.
Noorbakhsh, Z. (2016). Stroke and gender identity in teacher success: A case of Iranian EFL teachers. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Pishghadam, R., & Khajavy, G. (2014). Development and validation of the student stroke scale and examining its relation with academic motivation. Studies in Educational Evaluation, 43, 109-114.
Pishghadam, R., Derakhshan, A., Zhaleh, K., & Habeb Al-Obaydi, L. (2021). Students’ willingness to attend EFL classes with respect to teachers’ credibility, stroke, and success: A cross-cultural study of Iranian and Iraqi students’ perceptions. Current Psychology, 40(4), 1-15.
Sakhtkar Haddadi, M. (2017). What strokes you may not stroke me: Designing and validating learner stroke quotient scale and examining Iranian EFL learners’ conceptions of stroke. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Stewart, I., & Joines, V. (1987). TA: A new introduction to transactional analysis. Nottingham: Life space.
Song, Z. (2021). Teacher stroke as a positive interpersonal behavior on English as a foreign language learners’ success and enthusiasm. Frontiers in psychology, 12, 1-4.
Solomon, C. (2003). Transactional analysis theory: The basics. Transactional Analysis Journal, 33(1), 15-22.
Vos, J., & Van Rijn, B. (2021). The evidence-based conceptual model of transactional analysis: A focused review of the research literature. Transactional Analysis Journal, 51(5), 160-201.
Xie, F., & Derakhshan A. (2021). A conceptual review of positive teacher interpersonal communication behaviors in the instructional context. Frontiers in Psychology, 12, 1-10.
Yazdanpour, H. (2015). Teacher stroke scale and examining ITS relationship with burnout. Unpublished Master’s Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Zhou, X. (2021). Toward the positive consequences of teacher-student rapport for students' academic engagement in the practical instruction classrooms. Frontiers in Psychology12, 1-4.