نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد آموزش زبان انگلیسی و روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رابطۀ سالم مدرس و دانشجو می‌تواند فرصتی برای رشد فردی و تحصیلی فراهم کند. آن‌چه میان رابطۀ سالم و ناسالم تفاوت ایجاد می‌کند، استفاده از زبان و رفتاری نوازشی یا سرکوب‌گر است که به آن نوازه می‌گویند. به طور معمول، زبان نوازه‌ها معیار و غیرادبی است که نوع ادبی آن، با ‌این پیش‌فرض ‌که با ترکیب ادبیات و نوازه می‌توان فرصتی برای کاربرد خلاقانۀ زبان و پیوند زبان، فرهنگ و ادبیات فراهم کرد، مطرح شده است. بدین‌منظور، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ترجیحات نوازه‌گیری دانشجویان به دریافت نوازۀ ادبی و غیرادبی، به روش کمی انجام شد. هدف از بررسی جنسیت، آگاهی از تفاوت و تمایل زنان و مردان به نوازۀ ادبی و غیرادبی است؛ زیرا آنان با وجود رشد در بستر زیستی و فرهنگی مشابه، ممکن است نگرش متفاوتی داشته باشند. حجم نمونه 411 دانشجو (133 مرد، 278 زن) در مقاطع و رشته‌های تحصیلی گوناگون بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ محقق ساختۀ نوازه‌های ادبی و غیرادبی است. نتایج نشان داد که زنان به نوازۀ غیرادبی و مردان به نوازۀ ادبی تمایل بیش‌تری دارند. علت انتخاب نوازه‌های ادبی توسط مردان و نوازه‌های غیرادبی توسط زنان را می‌توان با ویژگی‌های شخصیتی آن‌‌ها، آداب گفتگو میان زنان و مردان، جایگاه اجتماعی آن‌ها که منجر به انتخاب زبان نوازه‌ها می‌شود و عدم وجود رابطه‌ای صمیمی میان مدرس و دانشجوی غیرهمجنس و ویژگی‌های‌ متفاوت زبان ادبی و غیرادبی توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Gender Effects on Students’ Preferences for Literary and Non-literary Strokes

نویسندگان [English]

  • Marzieh imani 1
  • Reza Pishghadam 2
  • Shima Ebrahimi 3

1 MA, Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor of English Language Teaching and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

A strong, healthy teacher-student connection helps to create an environment conducive to personal and academic progress. Stroke is the point at which a healthy relationship starts to deviate from an unhealthy one in terms of behavior and words. Generally, strokes have been given in a conventional and non-literary manner, but the literary form of strokes has been advocated as a way to open up an opportunity for the creative use of language, as well as the construction of a relationship between language, culture, and literature. The purpose of this quantitative research is to determine students' preferences for literary and non-literary strokes. Gender disparities in preference for literary and non-literary strokes are investigated to account for males' and females' preferences. Despite growing up in the same biological and cultural environment, they may have opposing viewpoints. The convenience sample technique was used to choose 411 students (133 men and 278 females) from a variety of majors and stages of study. The data was collected using a researcher-made questionnaire with literary and non-literary strokes. Results suggested that female students tended to choose non-literary strokes, while male students favored literary strokes. The reason for female students’ preference for non-literary strokes and male students’ preference for literary strokes may be attributed to their personality traits, communication styles and social status. Other contributing aspects include the lack of intimate relationships between teachers and students of the opposite gender as well as differences in literary and non-literary language features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Stroke
  • Literary stroke
  • Non-literary stroke
  • strokee