نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هنر اسلامی، دانشکدۀ صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آن‌چه در قاموس ما مرگ نام گرفته و به تلخی از آن یاد می‌کنیم، در نگاه انسان برزگر، پیوند درگذشتگان با زمین و انتظاری برای رستاخیز بود؛ همچون دانه‌‌ای که به امید تجدید حیات در خاک دفن می‌کرد. شواهد برجای مانده از شیوه‌های سوگواری، گویا است که در این وادی، زنان نقش مهم‌تری ایفا می‌کرده‌اند؛ چنان‌که نقش به‌سزائی در آئین‌های برزگری داشته‌اند. بنابراین جستار حاضر، با هدف تبیین نقش زنان در آئین‌های سوگواری و ارتباط آن با آئین‌های کشاورزی، درصدد است به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چرا کنشگران آئین‌های سوگ اغلب زنان هستند؟ و آیا ارتباطی بین آئین‌های‌ سوگواری و آئین‌های کشاورزی وجود دارد؟

در همین راستا این پژوهش، هشت نگاره ایرانی با مضمون سوگ از دوره ایلخانی تا صفویه را به روشی تاریخی–تحلیلی با کاربست رویکرد آیکونوگرافی تحلیل کرد. نتایج نشان می‌دهد آئین‌های سوگواری ذاتاً جهت فعال‌سازی قوای نباتات -که در قالب ایزدان گیاهی تجسد یافته‌اند- صورت می‌پذیرفت. این پویه طی استحاله‌ای کلی، از سوگواری برای خدای نباتی آغاز، سپس به سوگواری‌ برای شخصیت‌های اساطیری-حماسی و نهایتاً شخصیت‌های تاریخی دگرسان شد. بر مبنای قرینه‌سازی سوگواری و کشاورزی، از آن‌جا که حضور زنان در زمین‌های زراعی مبارک انگاشته می‌شد، حضور ایشان در سوگواری‌ها توجیه می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iconographichal analysis of the role of women in the mourning paintings and their relationship with agricultural rituals with emphasis on Ilkhanid, Timurid and Safavid paintings

نویسندگان [English]

  • marzieh jafarpour 1
  • zohreh tabatabaiie jebeli 2

1 Department of Islamic art, Faculty of handicrafts, Art university of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of Islamic art, Faculty of handicrafts, Art university of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

What we call death in our dictionary, and which we often refer to bitterly, in the eyes of agriculturists was a connection of the deceased with the earth and the expectation of resurrection; Like a seed buried in the soil in the hope of rebirth. The remaining written and visual pieces of evidence of mourning rituals indicate that women played a more critical role in this way; as they played an important role in planting and harvesting agricultural products. Therefore, the present article, with the aim of explaining the role of women in mourning rituals and its relationship with agricultural rituals, seeks to answer these questions: Why the operatives of mourning rituals are primarily women? And is there any connection between these rituals (mourning and request for fertility from nature)? In this regard, this paper will analyze eight Persian paintings with the theme of mourning from the Ilkhanid to the Safavid period in a historical-analytical way using the iconographic approach. The results show that mourning rituals were inherently used to activate the forces of plants that are often embodied as plant gods/goddesses. During a transformation, this pattern has changed from a form of mourning for the goddess of fertility to mourning for the general public. The presence of women in the mourning rituals was also considered blessed and auspicious because of their liaison with mother-earth. Thus, based on the symmetry of mourning and agriculture, the presence of women in mourning and the performance of various rituals by them is justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Mourning rituals
  • Agricultural Rituals
  • Iconography
  • Persian Paintings
 
ابن‌اثیر، عزالدین (1383). تاریخ کامل، حسین روحانی، تهران: اساطیر.
ارداوی‍راف‌ن‍ام‍ه (1382). ژاله آموزگار، چاپ دوم، ت‍ه‍ران: م‍ع‍ی‍ن و ان‍جم‍ن ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی ف‍ران‍س‍ه.
اسفزاری، معین‌الدین (1339). روضات‌الجنات فی اوصاف مدینه هرات، محمدکاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.
افشار، ایرج (1343). «حدیث اسکندر»، ادبیات و زبان‌ها، س 17، ش 3، صص 159-165.
الیاده، میرچا (1372). رساله در تاریخ ادیان، جلال ستاری، تهران: سروش.
بندهشن (1395). تدوین فرنبغ دادگری، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس.
بهار، مهرداد (1362). پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: توس.
بهار، مهرداد (1381). از اسطوره تا تاریخ، گردآورنده ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: چشمه.
بیرونی، ابوریحان (1386). آثارالباقیه عن القرون الخالیه، اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر.
بیوک‌زاده، صبا (1393). «آیین‌های سوگواری در حماسه با تأکید بر سوگواری زنان (براساس شاهنامه)»، زن و فرهنگ، س 6، ش 21، صص 43-61.
تاورنیه، ژان باتیست (1363). سفرنامۀ تاورنیه، ترجمۀ ابوتراب نوری، تهران: سنائی.
جعفرپور، مرضیه (1398). «مطالعۀ آیین سوگ در ایران و بازنمایی آن در نگاره‌های شاهنامه‌های مصور»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، هنر اسلامی گرایش مطالعات نگارگری و کتابت هنر اسلامی، دانشکدۀ صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان.
جمشیدی، زهرا؛ مدرسی، فاطمه؛ کوشش، رحیم (1395). «تجلی خویشکاری‌های زن در نوحه‌ها و مویه‌های زنان شاهنامه»، نشریۀ نثرپژوهی ادب فارسی، س 19، ش 40، صص 49-67.
حصوری، علی (1378). سیاووشان، تهران: چشمه.
دینکرد هفتم (1389). محمدتقی راشدمحصل، ت‍ه‍ران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دیویدسن، الکا؛ عطائی، فرهاد (1379). «نقد ادبی؛ سوگواری زنان به‌عنوان اعتراض در شاهنامه»، بخارا، ش 12، صص 7-15.
ذکرگو، امیرحسین (1377). اسرار اساطیر هند، تهران: فکر روز.
ساندرز، ن. ک. (1373). بهشت و دوزخ در اساطیر بین‌النهرین، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: فکر روز.
شاهنامۀ شاه طهماسب (1392). تهران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری.
شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1379). فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضائلی، تهران: جیحون.
شوشتری، نورالله (1409 ق). إحقاق‌الحق و إزهاق‌الباطل، قم: کتابخانۀ عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی.
عبدی، ناهید (1390). درآمدی بر آیکونولوژی؛ نظریه‌ها و کاربردها، تهران: سخن.
عمید، حسن (1358). فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
عهد جدید (1387). پیروز سیار، تهران: نشرنی.
عیوقی (1343). ورقه و گلشاه عیوقی، به اهتمام ذبیح‌الله صفا، تهران: دانشگاه تهران.
فاضلی، محمدتقی؛ پوربختیار، غفار (1395). «بررسی آداب و رسوم سوگواری در شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با آداب مذکور در بین اقوام لر بختیاری و لر کوچک»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، س 10، ش 3، صص 121-144.
فردوسی، ابوالقاسم (1389). شاهنامۀ فردوسی براساس نسخۀ مسکو، تهران: سپهر ادب.
کاتب ارجانی، فرامرز (1362). سمک عیار، تهران: آگاه.
کتاب مقدس (1383). فاضل‌خان همدانی، ترجمۀ ویلیام گلن و هنری مرتن، تهران: اساطیر.
گزیده‌های زادسپرم (1400). رضا آقازاده، ت‍ه‍ران: سمرقند.
گیلانی، نجم‌الدین؛ اکبری، مرتضی؛ یاری، سیاوش (1396). «بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگ آیین‌های لری و کردی با سنت سوگواری در شاهنامه»، ادبیات تطبیقی، س 9، ش 17، صص 183-205.
مختاریان، بهار (1378). «سیاوخش و بالدر: پاره‌های پراکندۀ یک اسطوره»، ادبیات و زبان‌ها، س 10، ش 42، صص 301-318.
مختاریان، بهار (1387). «موی‌بریدن در سوگواری»، نامۀ فرهنگستان، ش 4، صص 50-55.
نرشخی، ابوبکر (1363). تاریخ بخارا، ابونصر قباوی، تهران: توس.
Alexiou, Margaret (1974). The ritual lament in Greek (2nd Ed.). New York: Rowman & Littlefield.
Azarpay, G., Belenickij, A. M., Maršak, B. I. I., & Dresden, M. J. (1981). Sogdian painting: the pictorial epic in oriental art. California: University of California Press.
Balci-Celik, S., Yilmaz, M., Kumcagiz, H., & Eren, Z. (2011). Ways of Coping and Gender in Predicting Mourning Attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences30, 1260-1264.
Briffault, R. (1927). The Mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. Macmillan.
Broekema, H. (2013). Inanna, heerseres van hemel en aarde: geschiedenis van een Sumerische godin. Leeuwarden: Elikser.
Frazer, G. J. (1913). Belief in immortality and the worship of the dead, London: Macmillan.
Frumkin, G. (1970). Archaeology in Soviet Central Asia. Koln: Brill.
Gonnella, J., Weis, F., & Rauch, C. (2016). The Diez albums: contexts and contents. Leiden: Brill.
Grant, M., & Hazel, J. (2004). Who's who in Classical Mythology. New York: Routledge.
Harrison, J. E. (1908). Prolegomena to the study of Greek religion (Vol. 142). Cambridge: Cambridge University Press.
Henning, W. B. (1944). The murder of the Magi. journal of the Royal Asiatic Society76(3-4), 133-144.
Jacobsen, T. (1976). The treasures of darkness: a history of Mesopotamian religion (Vol. 326). London: Yale university press.
Maguire, H. et al. (2006). Byzantine Garden Culture. Chicago: The university of Chicago press.      
Nyberg, H. S. (1974). Manual of Pahlavi. Wiesbaden: Glossary.
Manassero, N. (2003). Il vaso dipinto di Merv. Parthica, 5, PP131–52.
Panofsky, E. (1939). Studies in iconology: humanistic themes in the art of the Renaissance. London: Routledge.
Rantasalo, A. V. (1919). Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten: mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen (No. 30-34). Helsinki: Suomalaisen tiedeakatemian kustantama.
Russell, J. R. (2004). Zoroastrianism and the Northern Qi Panels In: Armenian and Iranian studies, Cambridge: Harvard Armenian texts and studies.
Sorori, M. (1996). The Roman goddess Ceres. Austin: University of Texas.
Straten, R. (1994). An introduction to iconography: symbols, allusions and meaning in the visual arts. Switzerland: Langhorne
Williams, M. (1872). Sanskrit English Dictionary with Etymology. London: Oxford University Press.
Wolkstein, D., & Kramer, S. N. (1983). Inanna, Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer. New York: Harper & Row Publishers.
Yenne, B. (2010). Alexander the Great: lessons from history's undefeated general. New York: Palgrave MacMillan.
منابع تصاویر
URL1: https://www.si.edu/object/fsg_/collection-images. Accessed on: 2020-04-09.
URL2: www.digital.library.mcgill.ca. 2019-07-13.
URL3: www.hazine.info/spams-98765/mourning/97. 2022-04-17.
URL4: https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/the-cremation-of-talkhand-and-the-grief-of-his-mother-akm448. 2021-04-26.
URL5:http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=io_islamic_137_fs001r. 2021-04-26.
URL6: https://collections.dma.org/artwork/5342873. 2019-02-20.
URL7: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254801 &
https://art.thewalters.org/detail/19887/black-figure-pinax-plaque/.2019-07-12.