نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

در دنیای امروز رشد شگفت‌انگیز و خارج از حد تصور رسانه‌ها، آن‌ها را به ابزاری قدرتمند تبدیل ساخته است که نه‌تنها وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی نهفته در ماهیت خود را به خوبی انجام می‌دهند؛ بلکه پا را فراتر نهاده و به همه زوایای زندگی انسان وارد شده و تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. گوناگونی نقش‌های اجتماعی زنان و مردان،بازگوکننده این واقعیت است که مفاهیم زنانگی و مردانگی (جنسیت) به شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارند. زنان و مردان هریک به‌گونه‌ای در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شوند. تصویر زنان در رسانه‌های جمعی دارای وجهه‌ای ایدئولوژیک برای تداوم مناسبات مردسالارانه بوده است. در برابر سوژگی زن در گفتمان مردسالار؛ استراتژی مبارزه برای ساختارشکنی و در هم شکستن قالب‌های کلیشه‌ای، در مدرنیته متأخر جریان یافته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان سوژگی زن ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. تکنیک مورد استفاده تحلیل گفتمان انتقادی و مشخصاً رویکرد تحلیل گفتمان فرکلاف می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، صفحات مرتبط با طبقه‌ی نظری گفتمان‌های سوژگی در شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام کاربران ایرانی می‌باشد که با ملاحظات نظری و تحلیل محتوای کیفی انتخاب شده است. مقوله‌های نهایی به‌دست‌آمده در پژوهش شامل زن شیء واره، تجلیل نارسیسم، نظام طبقاتی جنسیتی، اهمیت زدایی از نقش، طبیعی شدگی مراتب بالاسری، سلب حقوق، دیگری سازی مضاعف می‌باشد که منطبق با گفتمان سوژگی زنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative discourse analysis of Iranian women's subjectivity in Instagram social network

نویسندگان [English]

  • Heyran Pournajaf 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Esmaeel Jahanbakhsh 3

1 Ph.D. student in Cultural sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

2 Associate Professor of the Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic azad University, Dehaghan, Iran

3 Assistant Professor of the Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

In today's world, the amazing and unimaginable growth of the media has made them a powerful tool that not only fulfills the informational task inherent in their nature; Rather, they have gone further and entered and influenced all aspects of human life. The diversity of the social roles of women and men reflects the fact that the concepts of femininity and masculinity (gender) are strongly influenced by social factors. Men and women are each reflected in the media. The image of women in mass media has an ideological aspect for the continuation of patriarchal relations. Against the subjectivity of women in patriarchal discourse; The strategy of struggle to deconstruct and break stereotypes has flowed in late modernity. The aim of the current research is to analyze the discourse of Iranian women's subjectivity in the Instagram social network. The research method in this study is qualitative content analysis. The technique used is critical discourse analysis and specifically Fairclough's discourse analysis approach. The community studied in this research is the pages related to the theoretical class of discourses of subjectivity in the Instagram social network of Iranian users, which were selected with theoretical considerations and qualitative content analysis. The final categories obtained in the research include the objectification of women, glorification of narcissism, gender class system, de-importance of role, naturalization of superior status, deprivation of rights, double otherization, which is consistent with the discourse of women's subjectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse, subjectivity, Instagram, qualitative study, Fairclough'
  • s discourse