نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده ھنر و معماری، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشیار، گروه ھنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تھران، ایران.

3 دانشیار، پژوھشکده مواد و فناوریھای پیشرفتھ در نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تھران، ایران.

چکیده

رنگ زبانی خاموش، اما قدرتمند است. با توجه به اهمیت نقش رنگ در برقراری ارتباط و جلب‌توجه افراد، شناسایی ترجیح رنگی زنان و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند ابزاری کارآمد در بسیاری از حوزه‌های جهان مدرن مانند ارتباطات، تجارت و تولید کالا و محتوا ایجاد نماید. این مقاله با هدف شناسایی تأثیر عامل گشودگی به تجربه (به‌عنوان یکی از ابعاد شخصیت) بر تغییرات ترجیح رنگی زنان انجام ‌یافته است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه جمعیت شناختی، ترجیح رنگی و آزمون ده‌گویه‌ای شخصیت (TIPI) استفاده ‌شده است. نمونه آماری شامل ۲۱۳ نفر از زنان ساکن تهران است که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش واریانس یک‌طرفه در ارتباط با میزان ترجیح رنگی نشان می‌دهد که زنان با سطوح مختلف گشودگی به تجربه در ارتباط با میزان ترجیح رنگ‌های بنفش، قرمز و نارنجی دارای ترجیحات متفاوتی هستند به این صورت که با بالا رفتن سطح گشودگی به تجربه امتیاز به رنگ‌های قرمز و نارنجی افزایش و به رنگ بنفش کاهش می‌یابد. همچنین، تحلیل داده‌ها در بخش ترجیح رنگ منتخب بیانگر آن است که زنان با سطوح گشودگی به تجربه بالا رنگ قرمز را به‌عنوان رنگ ترجیحی خود انتخاب می‌نمایند. تفسیر نتایج در ارتباط با رنگ تنفری حاکی از آن است که زنانی که از رنگ آبی و سفید متنفر هستند، دارای سطح گشودگی به تجربه پایین‌تری می‌باشند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در ارتباط با ترجیح رنگ‌‌های گرم، سرد و خنثی نشان می‌دهد زنان با سطوح گشودگی به تجربه مختلف در ارتباط با رنگ‌های گرم و خنثی دارای ترجیحات متفاوتی هستند.براساس نمودار با بالارفتن سطح گشودگی به تجربه میانگین امتیاز به رنگ‌های گرم افزایش و به رنگ‌های خنثی کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج لزوم توجه به عاملیت گشودگی به تجربه در پیش‌بینی ترجیحات رنگی را مورد تایید قرار می‌دهد .. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در بسیاری از حوزه های کاربردی مانند روانشناسی، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات و طراحی مد مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of openness to experience on women's color preference changes

نویسندگان [English]

  • elahe shahrad 1
  • REZA AFHAMI 2
  • Rohallah Bagherzade 3

1 lecturer, Faculty of Art and Architecture, Payam Noor University, Iran.

2 Associate Professor, Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Research Institute of Materials and Advanced Technologies in Textiles, Amirkabir University of Technology, Theran, Iran.

چکیده [English]

Color is a silent but a powerful language. According to the high expressive quality of color in communicating and attracting people's attention, identifying the color preference of women and the factors affecting it can create an efficient tool in many areas of the modern world such as communication, trade and goods and content production. This article aims to identify the effects of the factor of openness to experience (as one of the dimensions of personality) on women's color preference changes. In order to collect research data, demographic questionnaire, color preference and five-factor personality test were used. The statistical sample includes 213 women living in Tehran who were randomly selected. Data analysis using the one-way variance method in relation to the level of color preference shows that women with different levels of openness to experience have different preferences in relation to the level of preference for purple, red and orange in such a way that as the level of openness to experience increases, preference score of red and orange increase and purple decrease. in this regard, data analysis in the selected color preference section shows that women with high levels of openness to experience choose red as their preferred color. The results of multivariate variance analysis in relation to the preference of warm, cool and neutral colors show that women with different levels of openness to experience have different preferences in relation to the preference of warm and neutral colors. The interpretation of the results in relation to hated color indicates that women who hate blue and white have a lower level of openness to experience. According to the graph, as the level of openness to experience increases, the average score for warm colors increases and for neutral colors decrease. The results of the present study confirmed the need to pay attention to the agency of openness to experience in predicting color preferences. The findings of the current research can be used in many practical fields such as psychology, marketing, communication, advertising and fashion design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • openness to experience
  • color preference
  • analysis of variance
شهراد، الهه، افهمی، رضا، مور، کریستین و باقرزاده، روح‌اله (1400). بررسی تغییرات ترجیح رنگی زنان و مردان با سطوح مختلف هیجان‌خواهی. نشریۀ علوم و فناوری رنگ، 16(3)، 197-209.
مرتضوی‌فر، سید رسول، فرزان، فرزام و عالم‌طلب پشتیری، سیده سعیده (۱۳۹۶). بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعۀ موردی: پوشاک ورزشی). نشریۀ علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ، ۱۱، 1-۱۰.
 
Al-Rasheed, A. S. (2015). An experimental study of gender and cultural differences in hue preference. Frontiers in Psychology6, 30.          http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00030
Aluja, A., Garcıa, O., & Garcıa, L. F. (2003). Relationships among extraversion, openness to experience, and sensation seeking. Personality and Individual Differences35(3), 671-680.           http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00244-1
Azkhosh, M., Sahaf, R., Rostami, M., & Ahmadi, A. (2019). Reliability and validity of the 10-item personality inventory among older Iranians. Psychology in Russia12(3), 28.  http://dx.doi.org/10.11621/pir.2019.0303
Bakker, I., Voordt, T., Vink, P. Boon, J., & Bazley, C. (2013). Color preferences for different topics in connection to personal characteristics. Color Research & Application, 40(1), 62-71.   http://dx.doi.org/10.1002/col.21845
Bonnardel, V., Beniwal, S., Dubey, N., Pande, M., & Bimler, D. (2018). Gender difference in color preference across cultures: An archetypal pattern modulated by a female cultural stereotype. Color Research & Application43(2), 209-223. http://dx.doi.org/10.1002/col.22188
Bonnardel, V., & Lamming, L. (2010, September). Gender differences in colour preference: Personality and gender schemata factors. In 2nd CIE Expert Symposium on Appearance. 8-10 September 2010.
Briki, W., & Hue, O. (2016). How red, blue, and green are affectively judged. Applied Cognitive Psychology30(2), 301-304.     http://dx.doi.org/10.1002/acp.3206
Camgoz, N., & Yener, C. (2002, June). Effects of hue, saturation, and brightness on preference: a study on Goethe's color circle with RGB color space. In 9th congress of the international colour association (Vol. 4421, pp. 392-395). SPIE. http://dx.doi.org/10.1117/12.464689
Ceylan, C., Dul, J., & Aytac, S. (2008). Can the office environment stimulate a manager's creativity?. Human Factors and ergonomics in Manufacturing & service Industries18(6), 589-602. http://dx.doi.org/10.1002/hfm.20128
Cigić, D., & Bugarski, V. (2010). Personality traits and colour preferences. Aktuelnosti iz Neurologije, Psihijatrije i Graničnih Područja, 18(4), 28-35.
Cleridou, K., & Furnham, A. (2014). Personality Correlates of Aesthetic Preferences for Art, Architecture, and Music. Empirical Studies of the Arts, 32(2), 231-255. http://dx.doi.org/10.2190/EM.32.2.f
Clynes, M., & Kohn, M. (1968). Recognition of Visual Stimuli from the Electric Response of the Brain. Computers and Electronic Devices in Psychiatry, 206-237.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment4(1), 5. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.5
Cotter, K. N., Silvia, P. J., & Fayn, K. (2018). What does feeling like crying when listening to music feel like?. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts12(2), 216.
Eftekhar, A., Fullwood, C., & Morris, N. (2014). Capturing personality from Facebook photos and photo-related activities: How much exposure do you need?. Computers in Human Behavior37, 162-170.        http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.048
Eysenck, H. J. (1990). Biological Dimensions of Personality. In L. A. Pervin (Ed.), Handbook of personality (pp. 224-276). New York: Guilford Press.
Eysenck, H. J. (1941). A critical and Experimental study of Colour preferences. The American Journal of Psychology, 54, 385-394.
Fayn, K., & Kuppens, P. (2017). Individual differences in embracing negatively valenced art: The roles of openness and sensation seeking. Behavioral and Brain Sciences40.
Fayn, K., MacCann, C., Tiliopoulos, N., & Silvia, P. J. (2015). Aesthetic emotions and aesthetic people: Openness predicts sensitivity to novelty in the experiences of interest and pleasure. Frontiers in Psychology, 6, 1877.
Fetterman, A. K., Liu, T., & Robinson, M. D. (2015). Extending color psychology to the personality realm: Interpersonal hostility varies by red preferences and perceptual biases. Journal of personality83(1), 106-116.
French A. P (1996) Color rejection revisited. American Journal of Forensic Psychology, 14, 73-74.
Ghorawat, D., & Madan, R. (2014). Correlation between personality types and color shade preference. The International Journal of Indian Psychȯlogy1(04), 70-79.
Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in personality37(6), 504-528.      
https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1
Gong, R., Wang, Y. Hai, Y., & Shao, X. (2017). Investigation on factors to influence color emotion and color preference responses. Optik, 136, 71–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.02.026
Gridley, M. C. (2013). Preference for abstract art according to thinking styles and personality. North American Journal of Psychology15(3), 463-481.
Guilford, J. P., & Smith, P. C. (1959). A system of color-preferences. The American Journal of Psychology, 72, 487–502.
Hanafy, I. M., & Sanad, R. (2015). Colour preferences according to educational background. Procedia-Social and Behavioral Sciences205, 437-444. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.034
Hartsfield, L. (2008). The Effect of Color on Personality Traits. Applied Psychology Practicum II Morris University.
Hurlbert, A. C., & Ling, Y. (2007). Biological components of sex differences in color preference. Current Biology17(16), R623-R625. https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.06.022
Hurlbert, A. C., & Ling, Y. (2012). Understanding colour perception and preference. In J. Best (Ed.), Colour design: Theories and applications. pp. 129–157. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-101270-3.00007-2
Jonauskaite, D., Althaus, B., Dael, N., Dan‐Glauser, E., & Mohr, C. (2019). What color do you feel? Color choices are driven by mood. Color Research & Application44(2), 272-284.
Jonauskaite, D., Thalmayer, A. G., Müller, L., & Mohr, C. (2021). What does your favourite colour say about your personality? Not much. Personality Science2, e6297. http://dx.doi.org/10.5964/ps.6297
Jonauskaite, D., Tremea, I., Bürki, L., Diouf, C. N., & Mohr, C. (2020). To see or not to see: Importance of color perception to color therapy. Color Research & Application45(3), 450-464.         http://dx.doi.org/10.1002/col.22490
Kim, J. H., & Kim, Y. (2019). Instagram user characteristics and the color of their photos: Colorfulness, color diversity, and color harmony. Information Processing & Management56(4), 1494-1505. http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2018.10.018
Ladinig, O., & Schellenberg, E. G. (2012). Liking unfamiliar music: Effects of felt emotion and individual differences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts6(2), 146. http://dx.doi.org/10.1037/a0024671
Luscher, M., & Scott, I. (1969) The Luscher Colour Test. New York: Random House.
Mehta, R., Demmers, J., van Dolen, W. M., & Weinberg, C. B. (2017). When red means go: Non-normative effects of red under sensation seeking. Journal of Consumer Psychology27(1), 91-97.   http://dx.doi.org/10.1016/j.jcps.2016.04.004
Michiels, I. (2018). Indications for a Valid Color Test to Measure Personality, Visual Needs and Preferences for Tailored Design Applications. Lisbon, Portugal. 25–29.
Minnie, T., Mahmud, N., Yunus, W. M. A., & Nordin, N. A. (2021). Relationship between Personality and Music Preferences Among University Students. Sains Humanika13(2-2).           https://doi.org/10.11113/sh.v13n2-2.1889
Navarro, R. T., Cadorna, E. A., Llanes, L. P., & Esta, M. (2018). Color preferences and personality traits of CAS faculty: Gender differences. UNP Research Journal22, 110-127.
Nelson, J. G., Pelech, M. T., & Foster, S. F. (1984). Color preference and stimulation seeking. Perceptual and motor skills59(3), 913-914.           https://psycnet.apa.org/doi/10.2466/pms.1984.59.3.913
Nikolić, S., Burić, I., Milošević, A., Jovančević, A., & Milićević, N. (2019). Relation between personality traits and preference for warm and cool colors. Empirical Studies in Psychology, 98.
Ou, L. C., Luo, M. R., Woodcock, A., & Wright, A. (2004). A study of colour emotion and colour preference. Part I: Colour emotions for single colours. Color Research & Application29(3), 232-240.      http://dx.doi.org/10.1002/col.20010
Rawlings, D., Barrantes i Vidal, N., & Furnham, A. (2000). Personality and aesthetic preference in Spain and England: Two studies relating sensation seeking and openness to experience to liking for paintings and music. European Journal of Personality14(6), 553-576.  http://dx.doi.org/10.1002/1099-0984(200011/12)14:6%3C553::AID-PER384%3E3.0.CO;2-H
Rawlings, D. (2003). Personality correlates of liking for ‘unpleasant’paintings and photographs. Personality and Individual Differences34(3), 395-410.     
http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00062-4
Rim, Y. (1981). Color preferences according to personality and sex. Bolletino di Psicologia Applicata, 158, 5-8.
Rosenbloom, T. (2006). Color preferences of high and low sensation seekers. Creativity Research Journal, 18(2), 229-235.     https://doi.org/10.1207/s15326934crj1802_8
Saito, M. (1996). Comparative studies on color preference in Japan and other Asian regions, with special emphasis on the preference for white. Color Research & Application21(1), 35-49. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6378(199602)21:1%3C35::AID-COL4%3E3.0.CO;2-6
Saito, M., Tomita, M., & Kogo, C. (1991). Nihonno Yontoshiniokeru Shikisai Shikou Inshibunsekiteki Kenkyu, A. (Color preference at four different districts in Japan (1) – factor analytical study). Journal of Color Science and Technology, 15(1), 1–12.
Saito, M., Tomita, M., Yamashita, K. (1991). Nihonno Yontoshiniokeru Shikisai Shikou (2) Kurasutabunsekiteki Kenkyu, B., (Color preference at four different districts in Japan (2) –classification of characteristics of life style by cluster analysis). Journal of Color Science and Technology, 15(2), 99–108.
Silvia, P. J., Fayn, K., Nusbaum, E. C., & Beaty, R. E. (2015). Openness to experience and awe in response to nature and music: Personality and profound aesthetic experiences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts9(4), 376-384. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/aca0000028
Silvia, P. J., & Nusbaum, E. C. (2011). On personality and piloerection: Individual differences in aesthetic chills and other unusual aesthetic experiences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5(3), 208–214. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0021914
Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions. Journal of Experimental Psychology: General123(4), 394–409.
Watten, R., & Fostervold, K. I. (2021). Colour preferences and personality traits. Preprints.org, 2021050642.       http://dx.doi.org/10.20944/preprints202105.0642.v1
Wilms, L., & Oberfeld, D. (2018). Color and Emotion: effects of hue, saturation, and brightness. Psychological Research, 82(5), 896-914. https://doi.org/10.1007/s00426-017-0880-8
Zuckerman, M. (1994). Behavioral expression and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge: Cambridge University Press, 36.