نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار

3 استادیار گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

10.22059/jwica.2022.349267.1840

چکیده

همجواری سیاسی و جغرافیایی دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در ایجاد اشتراکات فرهنگی آنها موثر می‌باشد، از جمله این اشتراکات، شباهت‌های موجود بین نقوش سفالینه‌های کلپورگان با نقوش لباس بانوان میناب است که خود مستلزم بررسی و پژوهشی مستقل است، لذا محور اصلی این پژوهش، بررسی پیش متن‌ها و نیز وجوه اشتراک و افتراق نقوش به کار رفته در دو صنعت هنری مذکور می‌باشد. پرسش‌های این مقاله عبارت است از اینکه پیش‌متن نقوش لباس بانوان میناب و سفال کلپورگان چیست و نقاط تشابه و تمایز بین آن‌ها چه می‌باشد؟ این تحقیق از نوع کیفی، به روش توصیفی - تحلیلی و دارای مبانی نظری مبتنی بر رویکرد بینامتنیت است. اطلاعات آن بر پایه مطالعات‌ کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کاربرد پیش‌متن‌های مشترک چون طبیعت، باورهای قومی و ذوق بانوان در ایجاد اشتراکاتی بین نقوش سفال کلپورگان و نقوش لباس بانوان میناب، نقشی کلیدی بر عهده داشته، این وجوه مشترک هم در کاربرد فنون بصری چون تکرار، تقارن و تعادل مشهود است و هم در ساختار طراحی نقوش که مشتمل بر سه نوع گیاهی، حیوانی و هندسی است، به ویژه کاربرد وسیع نقوش هندسی که در سفالینه‌ها عمدتاً در قالب اشکال دایره و لوزی جلوه‌گر شده و در نقوش‌ لباس بانوان در شکل مثلث دیده می‌شود. وجود این مشترکات در کنار اندک تمایزها منجر به پیدایش وجوه مشترک در فرهنگ و هنرهای دیگر مناطق مذکور شده و بالطبع در تقویت ارزش‌های فرهنگی آن‌ها موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study on women's dress motifs of Minab city and Kalpurgan pottery of Balochistan based on pre-textuality approach

نویسندگان [English]

  • motahareh zakeri 1
  • maryam mohammadi 2
  • nafiseh esnaashari 3

1 Graduated from Boali Sina University

2 Professor at Boali Sina University, Hamedan

3 Assistant Professor of Graphics Department, Faculty of Art and Architecture, Buali Sina University, Hamedan.

چکیده [English]

A comparative analysis of Women’s Clothing designs in Minab and kalpouregan pottery in Baluchestan based on intertextual approachAbstract

The political and geographical proximity of Sistan and Baluchestan and Hormozgan provinces is effective in creating their cultural commonalities. Is the study of prefixes as well as the commonalities and differences between the designs used in the two mentioned art industries. The questions of this article are what is the background of the designs of Minab women's clothing and Kalpurgan pottery and what are the similarities and differences between them? This research is qualitative, descriptive-analytical and has theoretical foundations based on the intertextuality approach. Its information is based on library studies and field observations. The results indicate that the use of common contexts such as nature, ethnic beliefs and women's tastes in creating commonalities between Kalpurgan pottery motifs and Minab women's clothing motifs, these commonalities in the use of visual techniques such as repetition, symmetry and balance. It is evident in the design structure of the designs, which includes three types of plants, animals and geometric, especially the widespread use of geometric patterns that are mainly manifested in the form of circles and rhombuses in pottery and can be seen in the shape of triangles in women's clothing designs. The existence of these commonalities along with a few differences leads to the emergence of commonalities in the culture and arts of other regions and, of course, is effective in strengthening their cultural values.Key Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's Clothing.Key Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's ClothingKey Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's Clothing

Key Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's ClothingKey Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's ClothingKey Words: Sistan and Baluchestan, Minab, kalpouregan pottery, Women's Clothing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baluchistan, Minab, Kalpurgan pottery, women'
  • s clothing, pretext,