نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jwica.2022.350527.1848

چکیده

ترامتنیت ژنت یکی از رویکردهای مهم در خوانش و بررسی روابط میان متن‌ها است که این روابط را در شکل‌های گوناگون آن مورد بررسی قرار داده و به پنج دسته اصلی تقسیم می‌کند که عبارتند از: بینامتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت، سر متنیت و بیش متنیت. پژوهش پیش رو بر اساس ترامتنیت ژنت به خوانش یکی از لباس‌های زنانه موجود در موزه پوشاک سلطنتی، پرداخته است. این لباس بیش‌متنی است که پیش‌متن آن پوشاک سوزن‌دوزی زنان منطقه بلوچستان است، از این‌رو ارتباطی میان این متن‌ها شکل گرفته که قابل بررسی ‌است. هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی چگونگی ارتباط سوزن‌دوزی‌ لباس مذکور با پیش متن‌های آن در سوزن‌دوزی‌های بلوچ است و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: ارتباط این لباس سلطنتی - درباری با پیش‌متن‌های سوزن‌دوزی بلوچ آن بر اساس ترامتنیت ژنت، چگونه تبیین می‌شود؟ و در فرآیند شکل‌گیری این ارتباط چه دگرگونی‌هایی صورت گرفته است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی و توصیفی، براساس بیش‌متنیت ژنت صورت گرفته، و تجزیه تحلیل داده‌ها در آن به صورت کیفی است. این پژوهش نشان داد که رابطه دو متن از گونه بیش متنیت تراگونگی است و گذار از پیش متن به بیش متن با دگرگونی هایی در ساختار صوری، محیط، گفتمان، کارکرد، کاربر و... همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trans-textual Interpretation of one of the women's clothes in the Royal Clothing Museum of Iran Inspired by Baloch Needlework

نویسندگان [English]

  • fatemeh shirazi 1
  • nastaran noroozi 2

1 Faculty of Handicrafts Department, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, engineering faculty, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Genette's transtextuality is one of the important topics in reading and checking the relationships between texts, which has checked these relationships in its various forms and is divided into five main categories. This research, based on Genette's transtextuality, has studied one of the clothes in the Royal Clothing Museum. This dress is a Hypertexte, the Hypotexte of which is the needlework clothing of the women of Baluchistan region, hence a connection between these texts has been formed which can be investigated.This connection is important because Baloch needlework is one of these artistic and original stitches, which is used in the clothing of Baloch women and girls and for the purpose of decoration and grooming. Although Baloch needlework has an identity and originality in terms of motif and color, structure, sewing method and execution technique and materials used, as well as functionality that has kept it to this day, But in the Pahlavi period, especially in the 1950s, a modern and contemporary reading of this pure art was carried out, which appeared in the court and royal clothing of men and women of the Pahlavi family and their close relatives.soThe purpose of this research is to study and investigate how the needlework of this Pahlavi family dress is related to its Hypotexte in Baloch needlework and answers these questions. How is the relationship between this royal dress of the Pahlavi court and its Baloch needlework Hypotextes based on Genette's transtextuality explained? And what changes have taken place in the process of forming this relationship? This research was conducted in an analytical-comparative and descriptive manner, based on Genette's Hypertexyualité, and the data analysis in it is qualitative.

This research showed that the relationship between two texts is Hypertexyualité and the Transformation from Hypotexte to Hypertexte was accompanied by changes in the Visual structure, environment, discourse, function, user, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baloch Needlework,Clothing, Hypertexyualité
  • , royal clothing, transtextuality