نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تریبیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه الزهراء(س)

3 ارشد روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

4 ارشد روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

10.22059/jwica.2022.351319.1861

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بین‌فرهنگی نگرش به نقشهای جنسیتی، ارزش های والدینی و فرسودگی والدینی در والدین ایرانی و مهاجران افغان انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش دو گروه از والدین ایرانی ساکن تهران و والدین مهاجر افغان ساکن شهر تهران بودند که از آن میان، 398 والد شامل 199 والد (97 پدر و 102 مادر) مهاجر افغان ساکن شهر تهران و تعداد 199 والد (93 پدر و 106 مادر) ایرانی ساکن شهر تهران به روش نمونه‌گیری دردسترس از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس نگرش به نقشهای جنسیتی، مقیاس ارزشها در بزرگسالان و مقیاس فرسودگی والدینی بود. نتایج پژوهش نشان داد والدین دو گروه ایرانی و افغان در فرسودگی والدینی، نگرش به نقش جنسیتی سنتی، و از بین ارزشهای والدینی قدرت و پیشرفت، اثرگذاری و خودگردانی، سخاوتمندی و خیرخواهی با یکدیگر تفاوت دارند. در رابطه با اثر جنس نتایج نشان داد مادران و پدران در فرسودگی والدینی، نگرش به نقشهای جنسیتی و ارزشهای والدینی به جز اثرگذاری و خودگردانی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. در تعامل اثر غیربومی‌بودن و جنسیت، پدران ایرانی در نقشهای جنسیتی ویژه، پدران افغان در نقش سنتی جنسیتی و مادران ایرانی در نقش جنسیتی دوگانه نمرات بیشتری کسب کردند. از میان ارزشهای والدینی نیز پدران افغان به ارزش‌های قدرت-پیشرفت و منحصربه‌فردبودن بیش از پدران ایرانی اهمیت بیشتری می‌دادند. قرابت فرهنگی منجر به مهاجرت خانواده‌های افغان با حفظ سنتهای فرهنگی جامعۀ افغان همراه است، تا جایی که والدگری، نگرشهای جنسیتی سنتی و حس متفاوت‌بودن به عنوان ارزش‌های مهم در خانواده تشویق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Intercultural study of Attitudes to Gender Roles, Parental Values and Parental Burnout: the case of Iran and Afghan Refugee

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi 1
  • Zohreh Khosravi 2
  • Zahra Khavari 3
  • Maryam Khavari 4

1 Department of Psychology, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Professor of clinical psychology, Department of Psychology, Alzahra University

3 Alzahra University, Tehran, Iran.

4 MA in Psychology, Alzahra University

چکیده [English]

The current research was administered with the aim of intercultural investigating the attitudes to gender roles, parental values ‎, and parental burnout‎ in two groups of Iranian and Afghan parents. The statistical population of this study was two groups of Iranian and Afghan parents living in Tehran City those 398 parents including 199 Afghan parents (97 fathers and 102 mothers) and 199 Iranian parents (93 fathers and 106 mothers) living in Tehran were selected by convenient and voluntary from different regions of the city. The research instruments included the Attitudes to Gender Roles Questionnaire, Goals and Values in Adults Questionnaire, and Parental Burnout Assessment. The results showed that two groups of Iranian and Afghan parents significantly differed in parental burnout, and regarding parental values in power and achieves, agency and self-direct, and benevolence & prosocial. The results showed there was a significant difference between mothers and fathers in attitudes to gender roles and all of the values except agency and self-direct. In the interaction of migration and gender effects, the results showed Iranian fathers had a high score in specific gender roles, Afghan fathers had a high score in traditional gender roles and Iranian mothers had a high score in androgynous gender roles. Also, Afghan fathers care more about power and achieve separateness values than Iranian fathers. Cultural similarities led to the migration of Afghan families despite long-term residence in the destination community, which was companied by the maintenance of Afghan cultural values and traditions, so that the status of parents, traditional gender roles, and the sense of being unique as important values is encouraged in their children.

The component of parenting and the quality of parent-child interactions, the values and goals of parents in the children of immigrant families in the context of cultural adaptation and acculturation (influence and impression of the destination culture) is a subject that can be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender roles
  • parental values
  • parental burnout
  • intercultural