نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

10.22059/jwica.2022.350518.1852

چکیده

یکی از مهم ترین آثاری که در آن تصویر دیگری اعم از «دیگری درون فرهنگی» و «دیگری برون فرهنگی» انعکاس می یابد، سفرنامه است. در این نوع از نوشته ها تصاویر زنان، مردان، شهرها، مکان های خاص زیارتی، سیاحتی و ... می تواند سوژۀ تصویرپردازی قرار ‏گیرد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با تلفیق سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، بازنمایی و تصویرشناسی نوشته شده است. هدف از این پژوهش تحلیل بازنمایی انواع تصاویر زنان و پیش فرض هایی است که نویسنده در چارچوب آن به این نوع از بازنمایی اقدام کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سفرنامۀ «از پاریز تا پاریس» زنان با ملّیّتت های شرقی و غربی به دو دسته تقسیم می شوند: زنان تاریخی و زنان معاصر؛ نویسنده تصاویر زنان تاریخی را به صورت غیر مستقیم و از طریق مطالعۀ متن ها (بینامتنی) بازنمایی می کند و بازنمایی تصاویر زنان معاصر را -که یا با تجربۀ حضوری به صورت مستقیم با آن ها در ارتباط بوده و یا به صورت غیر مستقیم از طریق ارتباط با دیگران (بیناشخصی) مطالبی دربارۀ آن ها شنیده- با تجربۀ ترکیبی (ترکیبی از تجربۀ حضوری و بیناشخصی) انجام می دهد.

دراین سفرنامه عنوان های مختلف نویسنده در سایۀ هویّت برساخت «استاد روشنفکر تاریخ» قرار می گیرد و با همین هویت تصویر زنان معاصر و زنان درباری و عامۀ تاریخی در شرق و غرب بازنمایی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representing the image of women in the travelogue "From Pariz to Paris"

نویسندگان [English]

  • Bahram Rezaei Vishesheraei 1
  • Mohammad Ali Khazane Darlo 2
  • mahmood Ranjbar 2

1 student

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Gilan University

چکیده [English]

One of the most important works in which the image of another, both "intra-cultural other" and "extra-cultural other" is reflected, is the travelogue. In this type of writing, images of women, men, cities, special places of pilgrimage, tourism, etc. can be the subject of imagery. This article is written in a descriptive-analytical way by combining the three approaches of critical discourse analysis, representation and imagery. The purpose of this research is to analyze the representation of various types of images of women and the assumptions that the author made in the framework of this type of representation. The results of the research show that in the travelogue "From Pariz to Paris" women with eastern and western nationalities are divided into two categories: historical women and contemporary women. The author represents the images of historical women indirectly and through the study of texts (intertextual) and the representation of images of contemporary women - who is either directly connected with them through personal experience or indirectly or directly ,through communication with others (impersonal) ,has heard about them - with a combined experience (combination of face-to-face and impersonal experience).

In this travelogue, the various titles of the author are placed in the shadow of the identity of "master intellectual of history" and with this identity, the image of contemporary women and historical court women and public women in the East and West is represented.In this travelogue, the various titles of the author are placed in the shadow of the identity of "master intellectual of history" and with this identity, the image of contemporary women and historical court women and public women in the East and West is represented.

In this travelogue, the various titles of the author are placed in the shadow of the identity of "master intellectual of history" and with this identity,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • representation
  • imaging
  • women
  • from Pariz to Paris