نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22059/jwica.2023.350453.1847

چکیده

.بررسی باور زیباشناختی و درک هنری از موضوعات مهم در رشته‌های هنری محسوب می‌گردد. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه باور زیباشناسی با سبک شناختی حل مسئله و نیاز به شناخت با نقش میانجی هوش فرهنگی در دانشجویان هنر بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر هنر دانشگاه های همدان در سال تحصیلی1400-1399بود. 377 دانشجو به‌عنوان نمونه به‌صورت هدفمند و در دسترس از بین دانشکده ها و گروه‌های آموزشی و با توجه به طرح پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های باور زیباشناسی تقی‌زاده و بابایی (1396) ، نیاز به شناخت (کاسیوپو،پتی و کائو1984(، سبک‌های حل مسئله کسیدی و لانگ (2013) و هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2003) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با روش آمارتوصیفی (میانگین، انحراف معیار و آماره‌های کجی و کشیدگی توزیع متغیرها) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با محاسبه‌ی پیش فرض‌های آن) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل مفهومی تدوین شده با داده‌ها برازش مناسبی داشت. نتایج روابط ساختاری مدل نشان داد که باور زیباشناسی با مهارت سازنده حل مسئله، نیاز به شناخت و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معناداری دارد. مهارت سازنده حل مسئله و نیاز به شناخت با هوش فرهنگی رابطه مثبت و معناداری دارند. مهارت غیرسازنده حل مسئله با نیاز به شناخت و هوش فرهنگی رابطه منفی و معناداری دارد. باور زیباشناسی با مهارت غیرسازنده حل مسئله رابطه منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of women's aesthetic belief in art based on the need for cognition and problem-solving styles with the mediating role of cultural intelligence

نویسنده [English]

  • Farhad Karvan

Department of Architecture, College of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Examining aesthetic belief and artistic understanding is considered one of the important topics in art fields. The purpose of the current research was to investigate the relationship between aesthetic belief and problem-solving cognitive style and the need to recognize the mediating role of cultural intelligence in art students. Therefore, the main question of this research was whether it is possible to develop a model for women's belief in artistic aesthetics based on problem solving styles and the need for recognition through the mediation of cultural intelligence? The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this research included all female art students of Hamadan universities in the academic year of 2019-2019. 377 students were selected as a purposeful and available sample from among the faculties and educational groups and according to the research plan, and according to the aesthetic belief questionnaires of Taghizadeh and Babaei (2016), the need to know ( Cacioppo, Petty and Kao (1984), problem-solving styles Cassidy and Long (2013) and cultural intelligence Early and Ang (2003) answered. Research data with descriptive statistics (mean, standard deviation and skewness and skewness statistics) variables) and inferential statistics (Pearson's correlation and path analysis with the calculation of its defaults) were analyzed. The results showed that the conceptual model compiled with the data had a good fit. The results of the structural relationships of the model showed that the aesthetic belief There is a positive and significant relationship with the constructive skill of problem solving, the need for recognition and cultural intelligence. The constructive skill of problem solving and the need for recognition have a positive and significant relationship with cultural intelligence. The non-constructive skill of problem solving has a negative and significant relationship with the need for recognition and cultural intelligence. Aesthetic belief has a negative and significant relationship with non-constructive problem-solving skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetic belief
  • woman
  • problem solving style
  • need for recognition
  • cultural intelligence