نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران دانشکده ادبیات

10.22059/jwica.2023.353132.1873

چکیده

عملکرد نمایندگان زن در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

(1383-1379ش)چکیده

پارلمان در ساختار قدرت سیاسی مدرن، تجلی اراده عمومی ‌مردم و دارای جایگاه ویژه‌ای در جامعه می‌باشد. در این راستا، مسأله زنان نیز یکی از موضوعات مهم جریان‌های سیاسی کشور در مجلس بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌مسئولیت خطیر تصمیم‌گیری در گسترة ملی بر عهده نمایندگان گذاشته شده و در اصول متعدد آن، بر اهمیت حقوق زنان، توانمندسازی آنان و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی با رعایت موازین اسلامی، تأکید شده است. مجلس ششم (1379-1383ش) با اکثریت اصلاح طلب و مشارکت گسترده مردم تشکیل شد. در این دوره، زنان منتخب دارای تحصیلات عالی بودند. با تشکیل «فراکسیون زنان» و حمایت سایر نمایندگان با ارائه طرح، اصلاح و تصویب قوانینی در زمینه‌های اشتغال، تحصیل، تحکیم بنیاد خانواده، نظام هماهنگ حقوق وروند پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به بهبود شرایط بانوان کمک شد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ دادن به این پرسش است که زنان نماینده مجلس ششم با بهره‌مندی از چه تمهیداتی و چگونه موفق به انجام تغییرات یادشده شدند؟ فرضیه پژوهش نیز چنین است که نمایندگان زن در این دوره با تشکیل فراکسیون زنان و ارائه طرح و اصلاح و تصویب قوانین به بهبود شرایط زنان در زمینه‌هایی چون اشتغال و تحصیل، کمک مؤثر و سودمندی کردند.واژگان کلیدی: مجلس شورای اسلامی، مجلس ششم، زنان، فراکسیون زنان، قوانین

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Function of female representatives in the sixth term of the Islamic Council (1379-1383)

چکیده [English]

The Function of female representatives in the sixth term of the Islamic Council (1379-1383)Abstract

Parliament in the modern structure of politics represents the popular will and thus holds a special place. How women performed in the parliament is here a topic of special interest. The Iranian constitution gives extensive powers to the parliament members and several principles of the constitution emphasize the women’s rights, empowering women and creating job opportunities for women under Islamic standards. The sixth term of the parliament was formed by a majority of Reformist representatives elected by a large number of voters. The elected women in this parliament all had higher education degrees. A women’s fraction was created and with the support of the other members of the parliament, important laws and reforms were made in areas like job, education, family support, equal pay, and joining the convention for eliminating discrimination against women, all intended to improve the legal status of women.

The present research examines the following question: how did the women representatives on the Parliament contributed to this reform and what means they used.

We will study how the formation of the women’s fraction and proposing laws and reforms regarding the improvement of employment for women, education, family support, and protecting the children in the family contributed to this legal reform and if it consequently brought any change to the society. In fact, this research seeks to answer the question that women representatives of the 6th Parliament benefited from what facilities and how did they change the situation? The hypothesis of the research is that during this period, the women's representatives contributed effectively and beneficially to the improvement of employment conditions, education, consolidation of the family foundation, women's and children's rights in the society by forming the women's faction and presenting plans and amending and approving laws.Keywords: Sixth term of the Parliament, Islamic Council, women, women faction, laws

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Sixth term of the Parliament"
  • Islamic Council"
  • women"
  • women faction"
  • , "
  • laws"