نویسنده = ظاهری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جنسیت برخطاب های به کار رفته در برخی داستان های ادبیات معاصر ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

جهانگیر صفری؛ مسعود رحیمی؛ ابراهیم ظاهری