نویسنده = رحیم زاده، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده