نویسنده = زرهانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

عبدالرضا سیف؛ مونا بابایی؛ زینب زرهانی