نویسنده = کزازی، ماندان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه زن در دوران پیش از تاریخ:مطالعه ی موردی پیکرک های محوطه ی حاجیلار

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

بهمن فیروزمندی؛ ماندان کزازی