نویسنده = میرزایی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در اندیشه ی پروین اعتصامی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 19-35

ابوالفضل ذوالفقاری؛ مسلم میرزایی