نویسنده = پاپ زن، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-56

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده