نویسنده = ابوترابی زارچی، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 89-106

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی؛ فاطمه تنها؛ حمیده ابوترابی زارچی