نویسنده = دادور، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آگاهی و درک زنان جوان تحصیل کرده به خرید و مصرف پایدار پوشاک (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا(س))

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-300

روشنک داوری؛ فریده طالب پور؛ ابوالقاسم دادور؛ رضا افهمی