نویسنده = سعیدی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی دیدگاه خوارج دربارۀ حضور زنان در عرصه‌های سیاسی‌ـ اجتماعی از سدۀ 1-4 ه‌.ق

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 557-576

محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی؛ وحید سعیدی