نویسنده = ظاهری عبد وند، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 239-260

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند