نویسنده = دهقانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 543-556

بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی