نویسنده = میرمنگره، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 473-492

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره