نویسنده = اکبری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 437-453

محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی