نویسنده = رضائی، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش اجتماعی زنان در جوامع سلوکی و اشکانی بر اساس مطالعۀ مهرها و اثرمهرها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 377-389

کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی؛ رضوان رضائی