نویسنده = مهدیزاده، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه‏ شناختی هویت جنسیتی در تلویزیون

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-16

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدیزاده